Tre huvudsakliga syften med forskarskolan

Satsningen, Humanistiska fakultetens forskarskola, har tre huvudsakliga syften. Att höja kvaliteten i utbildningen, att öka tvärvetenskaplighet och interdisciplinära samarbeten, samt att skapa en högre grad av internationalisering.

Dessa syften uppnås bland annat genom att doktorander får lärarledd undervisning i större och blandade grupper. Doktoranderna erbjuds härigenom en större forskningsgemenskap, där egna projekt och idéer kan möta både medhåll och mothugg.

Värdefulla kontakter nationellt och internationellt

Fakultetens kravprofil för forskarskolans teman och kurser leder till nyskapande samarbeten mellan ämnen och institutioner. Samtidigt ger lärare från Stockholms universitet och andra lärosäten nationellt och internationellt kursinnehållet både bredd och djup.

Humanistiska fakultetens forskarskola erbjuder en utvidgad miljö för fakultetens doktorander. De har möjlighet att knyta värdefulla nya kontakter med andra doktorander och seniora forskare, såväl från det egna universitetet som från andra lärosäten.

Två teman startar varje höst

Ett tema kan beskrivas som ett program i miniformat, där ett problem eller ett ämnesområde, såsom exempelvis kroppslighet eller flerspråkighet, behandlas utifrån olika vetenskaper och discipliner. Ett tema löper över två år och består av ett antal kurser om totalt 20 högskolepoäng. Tanken är att ett tema ska vara tillräckligt brett för att vara till gagn för doktorander från en rad ämnen, men samtidigt tillräckligt smalt för att deltagarna ska få stort vetenskapligt utbyte av varandra.

För närvarande erbjuds två teman: Flerspråkighetens dynamik och Kroppslighet i teori och praktik. Under våren erbjuder det senare temat kursen The Body at Work, som undersöker hur betydelser skapas genom praktiker samt förkroppsligad erfarenhet som ett sätt att förstå samhället. Varje höst startar två nya teman.

Fristående kurser — både teori och praktik

Kurserna som erbjuds är både teori- och metodkurser liksom mer praktiskt orienterade kurser. Under VT17 erbjuds fyra fristående kurser.

  • Att tala som forskare erbjuder kursdeltagarna tillfälle både att reflektera över, och att praktiskt träna på, olika typer av muntliga presentationer.
  • Corpora in the Humanities är en teoretisk och praktisk översiktskurs i korpuslingvistik.
  • De-Westernizing Key Concepts in a De-centered World synliggör och diskuterar problem som kan uppstå då västerländsk terminologi okritiskt tillämpas på icke-västerländska kulturfenomen.
  • Visuella källor behandlar hur icke-textuella källor kan användas som vetenskapligt källmaterial.

Permanent förstärkning från regeringen

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet erhåller sedan 2004 en ”permanent förstärkning” från regeringen, avsedd att användas till utbildning på forskarnivå. Tidigare har denna resurs använts till en annan sorts forskarskola, där tematiskt inriktade grupper av doktorander har antagits, som sedan har följt ett gemensamt utbildningsprogram. Dessa tidigare forskarskolor har bland annat haft inriktningarna språkvetenskap, estetiska vetenskaper och kulturhistoriska studier.

300 doktorander vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten antar i genomsnitt omkring 40 doktorander varje år, och har för närvarande omkring 300 aktiva doktorander. Fakulteten har 14 institutioner som tillsammans bedriver utbildning på forskarnivå i omkring 30 olika ämnen.