Deadline för att lämna förslag på fakultetsgemensamma kurser respektive teman som ska inrättas inför kommande läsår är den 9 november 2018. Den av fakultetsnämnden fastställda mallen ska användas när man vill anhålla om att nämnden inrättar en ny fakultetsgemensam kurs eller ett tema.

Inkomna förslag bereds av utskottet med forskningssekreteraren som ansvarig handläggare och föredragande i nämnden. I samband med beslut om inrättande och fastställande av utbud för kommande läsår fastställs även budget för resursen.

Beslut om vilka kurser och teman som ska ges kommande termin bör fattas av Humanistiska fakultetsnämnden vid terminens andra sammanträde för att kursansvariga ska hinna planera för det praktiska genomförandet och doktorander och handledare ska kunna planera kursläsning vid revidering av den individuella studieplanen.

Deadline för inrättade fakultetsgemensamma kurser och kurser inom ett tema som revideras ska lämnas till fakultetsnämnden för fastställande senast 2 månader före kursstart.

All information om tillgängliga kurser och teman, samt mall för doktoranders ansökan om plats ska finnas på webbplats för Humanistiska fakultetens forskarskola med information om när ansökan öppnar och sista ansökningsdag, samt hur och när besked lämnas om doktoranden kan beredas plats. Ansökningarna bereds av forskningssekreteraren och urval och beslut om platsfördelning sker vid behov efter samråd med kursgivande institution och eventuell samarbetsinstitution. Forskningssekreteraren informerar utskottet om besluten.