Forskningssekreteraren utses av nämnden, ska vara disputerad inom det humanvetenskapliga området, behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift och ha erfarenhet av projektledning. Forskningssekreterarens detaljerade uppdragsbeskrivning tas fram av fakultetsledningen och beslutas av fakultetsnämnden.

På ett övergripande plan innebär rollen att forskningssekreteraren:

  • ingår som ledamot i HUGO
  • är ansvarig handläggare av teman och fakultetsgemensamma kurser – utlysning, beredning av inkomna förslag i utskottet, föredragande i nämnden
  • uppdaterar informationen på webben
  • har övergripande ansvar för att övervaka periodiseringen av fakultetsgemensamma kurser och poänggivande moment inom teman och att kursutbud finns
  • har direktkontakt med koordinatorerna för teman
  • är ansvarig handläggare av inkomna ansökningar om deltagande i kurserna
  • ansvarar för att årlig uppföljning och utvärdering av fakultetsgemensamma kurser och poänggivande moment inom teman genomförs