Två nya teman med start läsåret 2020/2021

Under läsåret 2020/2021 startar två nya teman inom Humanistiska fakultetens forskarskola: Digital Humanities och Gender, Knowledge and Methodology. Båda teman ges på engelska och under de närmaste två läsåren.

Digital Humanities

Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt akademiskt område som utvecklar, tillämpar och kritiskt utvärderar beräkningsmetoder och teknik inom humaniora. Det nya temat Digital Humanities (Digital humaniora) ger en bred introduktion till aktuell forskning inom området, med tonvikt på digitala metoder och deras teoretiska implikationer och praktiska tillämpningar. Deltagarna erbjuds möjlighet att utveckla tillämpade färdigheter som är relevanta för de egna avhandlingsprojekten, samt att reflektera över hur digital teknik påverkar forskning och kunskapsuppbyggnad, liksom etiska frågor.

Gender, Knowledge and Methodology

Temat Gender, Knowledge and Methodology (Genus, kunskapssyn och metod) introducerar den internationella forskningen i feministisk vetenskapsteori och metodologi på forskarutbildningsnivå i syfte att bidra till hög kvalité, aktualitet, och bredd i forskarutbildningen. Ett huvudsyfte är att belysa sambanden mellan vetenskapssyn och metodfrågor och bidra till kritisk reflexivitet inom humanvetenskaperna. Tre metodologiska inriktningar i den feministiska traditionen med tvärvetenskaplig tillämplighet ägnas ett djupare studium: kreativt akademiskt skrivande, etnografi och historiografi.

Två pågående teman

Temat The Dynamics of Multilingualism inleder sitt andra år med kursen Dislocations. Kursen behandlar den åtskillnad och splittring som följer av ökad mobilitet och dess konsekvenser, både i termer av sociala och lingvistiska kategorier såsom “semi-lingualism” och olika språkligt kreativa förhållningssätt till motstånd och mångfald. Vårterminens kurs, Diasporas, behandlar både traditionella och nya (exempelvis akademiska) diasporor, uppkomsten av World Englishes samt kreolspråk.

Det fjärde pågående temat, Space and Place in the Humanities, tar inte emot nyantagningar till de två kvarvarande kurserna.

Fristående kurser 2020/2021

Höstterminen 2020

  • The Philosophy of the Cultural Sciences (7.5 hp). The course provides an opportunity for reflection on methodological and philosophical aspects of research in the humanities. Students are expected to present their projects in class, from a methodological perspective, and the course content will to some extent be tailored to the specific interests of the group.
  • Humanvetenskapliga kunskapsproblem (7.5 hp). Vad gör humanistens arbete angeläget? Hur kan vi beskriva vår forskning på ett problemdrivet sätt? Syftet med kursen är att träna deltagarna i att formulera hur deras forskningsproblem är situerade i vetenskapliga, kulturella eller politiska sammanhang. Tre situerade fenomen står i fokus: forskningsfrågors formande, teoriers betydelse och metoders inflytande.

Vårterminen 2021

  • Academic Writing for Publication (7.5 hp). The overarching aim is to improve the participants’ academic writing skills in English in order to facilitate publication output in international peer-reviewed journals. The course is tailor-made and takes into consideration the different professional needs of researchers, their heterogeneous linguistic and academic backgrounds, and variation in English proficiency levels.
  • Humanioras vetenskapsfilosofi (7.5 hp). Kursen ägnas åt metodologiska och filosofiska problem som är av särskild vikt just för humaniora, till exempel rörande mening och tolkning. Observera att kursen också ges på engelska under HT2020.