Om färdighetskurser

Färdighetskurser är inriktade mot överförbara (generiska) färdigheter i akademisk och/eller vidare bemärkelse, såsom vetenskapsteori, metod, utvärderings- och utredningsmetodik och/eller skriftlig och muntlig kommunikation, pedagogik, didaktik, ledarskap, karriärsplanering och entreprenörskap. Färdighetskurserna infördes 2013 på den avancerade nivån vid Humanistiska fakulteten.

Färdighetskurser definieras som kurser som ger studenten praktiska färdigheter eller ska träna färdigheter inför det kommande yrkeslivet inom eller utom akademin.

Humanistiska fakulteten har konkretiserat områden för färdighetskurser:

 • forsknings- och annan metodik
 • tillämpad etnografi
 • statistik för språkvetare
 • testning och bedömning
 • argumentationsteknik
 • retorik
 • specifika språkfärdigheter (förmåga att läsa t.ex. tyska, etc.)
 • källkritik
 • journalistiskt skrivande
 • kreativt skrivande
 • textredigering
 • översättning
 • datorlingvistik
 • förlagsvetenskap
 • arkivkunskap

Förkunskapskraven för färdighetskurser rekommenderas att vara så generösa som möjligt.  Vidare kan färdighetskurser:

 • med fördel utgöras av praktik eller praktikanknutna moment
 • med fördel ges i samarbete mellan institutioner
 • vara kurser som ges inom en annan fakultet eller vid ett annat lärosäte
 • ha undervisningsspråk engelska förutsatt att färdigheten inte är kopplad till svenska språket
 • vara kurser på grundnivå

Vad en färdighetskurs kan vara är således mycket öppet. Val av kurs sker med fördel i relation till studentens specifika utbildningssituation.

Har du frågor om färdighetskurser? Kontakta handläggare Yliali Asp vid fakultetskansliet, yliali.asp@su.se