Sökbara färdighetskurser

Om färdighetskurser

I Högskolelagen § 9 anges följande: ”Utbildning på avancerad nivå ska utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Mot bakgrund av denna lagtext har det vid Stockholms universitet och Humanistiska fakultetsnämnden allt sedan Bolognaprocessen funnits en strävan att införa utbildningsmoment som främjar anställningsbarheten hos de examinerade studenterna på avancerad nivå. Inom programutbildningarna på den avancerade nivån infördes därför så kallade färdighetskurser. Färdighetskursernas betydelse skrivs även fram i Humanistiska fakultetsnämndens beslut 2013 om den avancerade nivåns organisation och struktur.

Mot bakgrund av dessa beslut kan färdighetskurser definieras som kurser som ger studenten praktiska färdigheter eller ska träna färdigheter inför det kommande yrkeslivet inom eller utom akademin.

I ett beslut av Humanistiska fakultetsnämnden om den avancerade nivån anges att färdighetskurser kan vara inriktade mot överförbara (generiska) färdigheter i akademisk och/eller vidare bemärkelse (t.ex. vetenskapsteori, metod, utvärderings- och utredningsmetodik och/eller, skriftlig och muntlig kommunikation, pedagogik, didaktik,
ledarskap, karriärplanering, entreprenörskap).

Humanistiska fakultetens sektionsberedningar har i en promemoria till fakultetsnämnden konkretiserat  områden för färdighetskurser:

 • forsknings- och annan metodik
 • tillämpad etnografi
 • statistik för språkvetare
 • testning och bedömning
 • argumentationsteknik
 • retorik
 • specifika språkfärdigheter (förmåga att läsa t.ex. tyska, etc.)
 • källkritik
 • journalistiskt skrivande
 • kreativt skrivande
 • textredigering
 • översättning
 • datorlingvistik
 • förlagsvetenskap
 • arkivkunskap

Vad beträffar förkunskapskraven för färdighetskurser rekommenderas att så generösa förkunskapskrav som möjligt ska gälla. Vidare kan färdighetskurser:

 • med fördel utgöras av praktik eller praktikanknutna moment
 • med fördel ges i samarbete mellan institutioner
 • vara kurser som ges inom en annan fakultet eller vid ett annat lärosäte
 • ha undervisningsspråk engelska förutsatt att färdigheten inte är kopplad till svenska språket
 • vara kurser på grundnivå

Vad en färdighetskurs kan vara är således mycket öppet. Val av kurs sker med fördel i relation till studentens specifika utbildningssituation.

I filen Behörighetskrav föreslagna färdighetskurser kan du se en sammanställning över samtliga föreslagna kurser för HT15 och VT16.