Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Magisterpromotionen äger rum i Aula Magna generellt sista fredagen i maj respektive oktober. Vid högtiden får magistrarna/motsvarande ta emot ett diplom som ett minne från tiden vid Stockholms universitet och högtiden (det egentliga beviset för erlagd examen skickas hem tidigare). Efter ceremonin anordnas mingel med lättare tilltugg.

Om Magisterpromotionen

Magisterpromotionen är en gammal akademisk tradition men är en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Under ceremonin stiger magistern, promovendi, upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot ett diplom som tecken på den nya värdigheten, ned på den andra. Detta symboliserade förr att man gick vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag fungerar det som ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Du behöver ansöka om examen i tid för att bli inbjuden

Till magisterpromotionen på våren inbjuds du som ansökt om examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, civilekonomexamen, vissa lärarexamina m.fl.) under tiden 1 juli året innan - 8 februari samma år. Till högtiden på hösten inbjuds motsvarande som ansökt om sitt examensbevis under tiden 9 februari - 30 juni samma år.