Humanistiska fakultetens samverkanskoordinatorer

 

Foto: Adam Strömdahl Östberg
Foto: Adam Strömdahl Östberg

Språkvetenskapliga ämnen
För språksektionen har Mona Blåsjö, Institutionen för svenska och flerspråkighet, utsetts som lokal samverkanskoordinator i två år. Forskare, lärare, studierektorer och studenter inom språkämnena som vill diskutera samverkansidéer eller ha stöd är välkoma att kontakta Mona Blåsjö.

Telefon: 08-674 71 86
E-post: mona.blasjo@su.se


 

Foto: Bart van der Gaag
Foto: Bart van der Gaag

Historisk-filosofiska ämnen
För historisk-filosofiska ämnen har Louise Wallenberg, Institutionen för mediestudier, utsetts som lokal samverkanskoordinator i två år. Forskare, lärare, studierektorer och studenter inom historiska och filosofiska ämnen som vill diskutera samverkansidéer eller ha stöd är välkoma att kontakta Louise Wallenberg.

Telefon: 08-16 11 569
E-post: louise@fashion.su.se

 

 

Om samverkanskoordinatorerna

Stockholms universitet har i sina strategier för 2015–2018 ambitionen att aktivt samverka på bred front i samhället. Samtidigt har Vinnova, Verket för innovationssystem, regeringens uppdrag att ta fram en modell för fördelning av forskningsmedel baserad på hur väl samverkan med det omgivande samhället fungerar vid Sveriges universitet och högskolor. Särskilda medel har lysts ut för att utveckla samverkansarbetet på respektive lärosäte. I en av dessa utlysningar fick Stockholms universitet finansiering för att utveckla en stödstruktur som involverar ledning, centrala funktioner och institutioner. Utifrån detta gav rektor i våras Samverkansavdelningen i uppdrag att starta och driva ett pilotprojekt med lokala samverkanskoordinatorer placerade i kärnverksamheten.

Del av universitetets samverkansstöd

Den 1 september började koordinatorer sina uppdrag, som utgör 20 procent av heltid. De kommer att arbeta företrädesvis med sektioner eller, där sektioner saknas, med grupper av institutioner. De lokala samverkanskoordinatorerna är en del av universitetets samverkansstöd och en viktig resurs för såväl universitetets som områdenas samverkansutveckling. Uppdraget är alltså inte av administrativ karaktär utan starkt kopplat till kärnverksamheten. De ska följa de samverkansprojekt som bedrivs vid respektive institution, identifiera framgångsfaktorer, potentiella behov av partners, och skapa möjligheter till nya projekt där sådana saknas. Till sin hjälp har de lokala samverkanskoordinatorerna resurser vid Samverkansavdelningen, som ser detta initiativ som ett välkommet komplement till den nuvarande samverkansfunktionen.

Höjd kvalitet inom forskning och utbildning

– Det främsta målet med satsningen är kvalitetshöjningar inom forskning och utbildning, säger rektorsrådet för samverkan Mats Danielson.
– I det dagliga arbetet är tanken att forskare och lärare ska finna det enklare att initiera och utveckla samverkan, då det finns en resurs som är närmare till hands än den centrala förvaltningen.

Petra Norling är projektledare:
– Modellen är delvis inspirerad av alumnarbetet, där nästan varje institution idag har en utsedd alumnansvarig som samarbetar med alumnkoordinatorn. En skillnad är dock att de konkreta arbetsuppgifterna för de lokala samverkanskoordinatorerna kommer att skifta ganska mycket inbördes, beroende på institutionernas olika behov och prioriteringar.

Tvåårigt pilotprojekt

Pilotprojektet med lokala samverkanskoordinatorer sträcker sig över fyra terminer med efterföljande utvärdering. Efter utvärderingen och eventuella justeringar kan modellen komma att förlängas eller rentav permanentas. Uppdraget som lokal samverkanskoordinator kan meritmässigt jämföras med studierektorsuppdrag.