Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå

  • Rutiner och mall för kursplaner Beslutsprocessen kring en kursplan innehåller två beslut: inrättande och fastställande. Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakulteten anhålla om inrättande av kurs. Beslut om inrättande fattas av dekanus på delegation från fakultetsnämnden.
  • Riktlinjer och mall för utbildningsplaner Här hittar du handläggningsordning och instruktioner för hur du inrättar nya program. Ersätter riktlinjer för utbildningsplaner inom Humanistiska fakulteten beslutade av Humanistiska fakultetsnämnden 2009-11-17.
  • Examensbeskrivning Anhållan om fastställande av ny eller reviderad lokal examensbeskrivning
  • Den avancerade nivåns organisation och struktur Här hittar du information om den avancerade utbildningsnivåns uppbyggnad vid Humanistiska fakulteten. All utbildning på avancerad nivå, såväl masterprogram som magister/masterkurser, ska följa den obligatoriska programstrukturen.

Upphävande av kursplaner och utbildningsplaner

Studentinflytande

  • Riktlinjer för arbete med studentinflytande Rektor har 2019-12-05 beslutat om Regler för studentinflytande (dnr SU FV-1.1.2-2860-19). Beslutet träder i kraft 2019-12-05 och ersätter tidigare beslutad Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet (dnr SU 37-0347-11).

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 54
E-post: utbildning@hum.su.se

Johanna Lindholm
Telefon: 08-16 22 85
E-post:utbildning@hum.su.se

Handläggare
Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Eriksson
Telefon: 08-12 07 62 91
E-post: sandra.ericson@su.se

Vid frågor om disputationer
disputationer@humfak.su.se

Relaterade länkar

Kursplaner
När en kurs ska inrättas skickar studierektor blanketten Anhållan om inrättande av kurs till utbildning@hum.su.se

Utbildningsplaner
Anhållan om inrättande, fastställande, revidering eller upphävande av utbildningsplan skickas till utbildning@hum.su.se

ladok@su.se (teknisk support)
Styrdokument-Regelboken Utbildning
Inloggning till utbildningsdatabasen SISU
Användarmanual för SISU