Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå

  • Rutiner och mall för kursplaner Beslutsprocessen kring en kursplan innehåller två beslut: inrättande och fastställande. Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakulteten anhålla om inrättande av kurs. Beslut om inrättande fattas av dekanus på delegation från fakultetsnämnden.
  • Riktlinjer och mall för utbildningsplaner Här hittar du handläggningsordning och instruktioner för hur du inrättar nya program. Ersätter riktlinjer för utbildningsplaner inom Humanistiska fakulteten beslutade av Humanistiska fakultetsnämnden 2009-11-17.
  • Examensbeskrivning Anhållan om fastställande av ny eller reviderad lokal examensbeskrivning
  • Regler för utbildning på avancerad nivå Här hittar du information om regler för utbildning som leder till generell examen på avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten.

Upphävande av kursplaner och utbildningsplaner

Studentinflytande

  • Riktlinjer för arbete med studentinflytande Rektor har 2021-08-19 beslutat om reviderade Regler för studentinflytande (dnr SU FV-2608-21). Beslutet träder i kraft 2021-08-19 och ersätter Regler för studentinflytande (dnr SU FV-4797-20).

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 54
E-post: utbildning@hum.su.se

Johanna Andersson Raeder
Telefon: 08-16 22 65
Epost: johanna.andersson.raeder@su.se

Handläggare
Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Eriksson
Telefon: 08-12 07 62 91
E-post: utbildning@hum.su.se 

Vid frågor om disputationer
disputationer@humfak.su.se

Relaterade länkar

Kursplaner
När en kurs ska inrättas skickar studierektor blanketten Anhållan om inrättande av kurs till utbildning@hum.su.se

Utbildningsplaner
Anhållan om inrättande, fastställande, revidering eller upphävande av utbildningsplan skickas till utbildning@hum.su.se

ladok@su.se (teknisk support)
Styrdokument-Regelboken Utbildning
Inloggning till utbildningsdatabasen SISU
Användarmanual för SISU