Avvikelser från strukturen kan medges i undantagsfall för utbildning som riktar sig mot en tydlig arbetsmarknad eller som bygger på samarbeten utanför fakulteten eller lärosätet.

För att uppnå rörlighet mellan programmen (och magister/masterkurserna) ska samtliga ingående kursmoduler, med undantag av kurserna med examensarbete, omfatta 7,5 hp, ges på halvfart och schemaläggas period A-B och/eller C-D.
 
Fristående examensgivande kurser (dvs. innehållande examensarbete) på avancerad nivå ska omfatta 60 hp. Kurser med examensarbete (15 respektive 30 hp) som ingår i programmen ska endast vara tillgängliga för programstudenter, och ges/annonseras således inte som fristående kurser. Studenter som har för avsikt att ta examen på avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten på basis av fristående kurser måste således ansöka att få tidigare studier tillgodoräknade inom ramen för ett program eller magister/masterkurs.
 
Programmens (och magisterkursernas) programspecifika del (termin 1, period A-B) ska vara programspecifik och fokusera på övergripande gemensamma vetenskapliga grunder. Programmets värdinstitution ansvarar för planering och genomförande av kursdelen.
 
Eftersom de vetenskapsteoretiska examensmålen i Högskoleförordningen är desamma för magisterexamen och masterexamen utökas det tidigare obligatoriet att kursen Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp) ska ingå i masterexamen till att även gälla för magisterexamen fr.o.m. läsåret 2014-2015. Den vetenskapsteoretiska kursen blir därmed obligatorisk för samtliga nybörjarstudenter på avancerad nivå vid fakulteten. Kursen i Avancerad akademisk engelska (7,5 hp) förblir obligatorisk för masterexamen.
 
Utbudet av färdighetskurser ses över och utökas inför läsåret 2014-2015. Färdighetskurserna ska vara arbetsmarknadsinriktade och kan med fördel ges i samarbete mellan institutioner. Även färdighetskurser från andra fakulteter/lärosäten ska kunna erbjudas.

Länk till utbudet av färdighetskurser
 
Den avancerade nivåns organisation och struktur: