Riktlinjerna fastställdes av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-03-14. Donationsstipendierna är avsedda för dem som är studerande vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det kommande läsår. I de fall där det finns donationsbrev som reglerar utdelandet ska dessa följas. Prioriterade mottagare av donationsstipendium vid Humanistiska fakulteten är studerande på forskarnivå.