Den individuella studieplanen skall skrivas så konkret att den utgör ett verkligt stöd och diskussionsunderlag för doktorand och handledare och vara så utformad att den underlättar den årliga uppföljningen av studierna.

Nya områdesgemensamma ISP-formulär med anvisningar

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade 2015-06-04 att fastställa nya gemensamma formulär för individuell studieplan med tillhörande anvisningar som ska gälla för hela det humanvetenskapliga området.

De nya gemensamma formulären ska användas från och med 1 november 2015 för samtliga doktorander som antas samt aktiva doktorander som inte tidigare har haft en individuell studieplan.

Länken till Områdets formulär som den ligger nu. http://www.su.se/humanvet/regelverk-och-beslut/riktlinjer/riktlinjer-f%C3%B6r-utbildning/forskarutbildning-1.290080

Fakultetens mall

Institutionerna kan välja att använda de nya formulären för samtliga doktorander, men den mall för individuell studieplan som är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden får användas för uppföljning av doktorander som är antagna före HT 2015, fram till och med utgången av 2019.