Humanistiska fakultetens regler för disputationer återfinns i Regler för utbildning och examination på forskarnivå (132 Kb)

Signerad Disputationsblankett (208 Kb) ska skickas i pdf-format till registrator, registrator@su.se

Förslaget ska vara fakultetsnämnden tillhanda minst sex veckor före avsedd disputationsdag så att disputationen kan äga rum vid avsedd tidpunkt även om fakultetsnämnden finner det nödvändigt att återremittera förslaget.

Arvoden

Humanistiska fakultetsnämnden fastställer ersättningsnivåer för opponent vid disputation respektive licentiatseminarium. Opponenten erhåller ett arvode samt ersättning för eventuella rese- och boendekostnader.

Ledamot av betygsnämnd erhåller inte arvode utan enbart ersättning för eventuella rese- och boendekostnader. Institutionen svarar för att ersättning utbetalas till opponent och, i förekommande fall, till ledamöter av betygsnämnd.

Ersättning för disputation

Disputationsprotokollet ska skickas från berörd institution till registrator så snart som möjligt efter avslutad disputation (en kopia behålls på institutionen för registrering i Ladok).

Fakultetsnämnden beslutar årligen i fakultetens budget om bidragsbelopp för disputationskostnader (för närvarande 40 tkr per disputation). Detta bidrag är ett schablonbidrag och inte kopplat till de faktiska kostnaderna som kan variera avsevärt från disputation till disputation beroende på varifrån opponenten och ledamöter i betygsnämnden hämtas och på utformningen och tryckningen av avhandlingen. Medlen utbetalas två gånger årligen.

En förutsättning för att ersättning ska utgå är att institutionen tillstyrkt att avhandlingen får läggas fram och att den har blivit godkänd (HFN 041019). Doktorand som efter skriftlig avrådan disputerar och får sin avhandling underkänd måste själv stå för kostnader för framställning av avhandling.

Kontakt

För frågor om disputationer vid Humanistiska fakulteten, kontakta disputationer@humfak.su.se