Fakultetsnämndens beredningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Fakultetsnämnden
  7. Fakultetsnämndens beredningar

Budgetberedningen

Budgetberedningens uppdrag är att bereda fakultetens årliga budgetbeslut samt övriga under året uppkommande ärenden som rör budgetfrågor. Budgetberedningen är också ansvarig för övergripande uppföljning av användningen av fakultetens anslagsmedel.

Stipendienämnden

Stipendienämndens uppdrag är att bereda ärenden samt föreslå beslut som rör donationsstipendier och andra stipendier samt Högskoleföreningens pris för "framstående vetenskaplig prestation".

Lärarförslagsnämnder

Lärarförslagsnämnderna bereder ärenden samt föreslår beslut som gäller anställning av professorer och lektorer.

Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor (HUGO)

Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO) bereder och följer upp övergripande utbildnings- och kvalitetsfrågor avseende grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Humanistiska fakultetsnämnden

Postadress
Humanistiska fakultetsnämnden
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

För fakturering och fakturaadress, läs mer här

Kontakt i ekonomifrågor controller@hum.su.se

Kontakt i utbildningsfrågor utbildning@hum.su.se

Kontakt i disputationsärenden disputationer@humfak.su.se

Humanistiska fakultetskansliet

Postadress
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Humanistiska fakultetskansliet
Stockholms universitet
Hus A, plan 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Tfn växel 08-16 20 00