Fakultetsnämndens beredningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Fakultetsnämnden
  7. Fakultetsnämndens beredningar

Budgetberedningen

Budgetberedningens uppdrag är att bereda fakultetens årliga budgetbeslut samt övriga under året uppkommande ärenden som rör budgetfrågor. Budgetberedningen är också ansvarig för övergripande uppföljning av användningen av fakultetens anslagsmedel.

Stipendienämnden

Stipendienämndens uppdrag är att bereda ärenden samt föreslå beslut som rör donationsstipendier och andra stipendier samt Högskoleföreningens pris för "framstående vetenskaplig prestation".

Lärarförslagsnämnder

Lärarförslagsnämnderna bereder ärenden samt föreslår beslut som gäller anställning av professorer och lektorer.

Utskott för gemensam utbildning på forskarnivå

Nämndens utskott ansvarar för beredningen av samtliga ärenden rörande den gemensamma delen av utbildning på forskarnivå vid fakulteten, och forskningssekreteraren är föredragande av utskottets ärenden i nämnden.

Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor

Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO) har i uppdrag att granska åtgärdsredovisningar från institutionernas kvalitetsarbete och förbereda beslut till dekanus.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Humanistiska fakultetsnämnden

Postadress
Humanistiska fakultetsnämnden
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress Humanistiska fakultetsnämnden
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens:  Inst 100

Kontakt i ekonomifrågor controller@hum.su.se

Kontakt i utbildningsfrågor utbildning@hum.su.se

Kontakt i disputationsärenden 
sandra.ericson@su.se

Humanistiska fakultetskansliet

Postadress
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Humanistiska fakultetskansliet
Stockholms universitet
Hus A, plan 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Fakturaadress Humanistiska fakultetskansliet
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: Inst 65210

Fakturaadress Områdeskansliet för humanvetenskap

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: Inst 65200

Tfn växel 08-16 20 00