Fonden är bildad genom donation år 1943 av generalkonsul G. A. Bratt att användas för svensk sigillhistorisk och heraldisk forskning eller för vård av svenska medeltida sigill.

Avkastningen av fonden kan inom ramen för ovan angivna ändamål användas till såväl stipendier, som bidrag till viss verksamhet eller visst projekt. Även resestipendier kan komma ifråga. 

Beslut om fördelning av medel fattas av rektor vid Stockholms universitet efter förslag av Humanistiska fakultetsnämnden. 

Om ansökan

Ansökan om stipendium eller bidrag får omfatta 2 A4-sidor exklusive CV och budget. Till ansökan ska fogas en budget som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas. Till ansökan från studerande ska yttrande av handledare bifogas. 

Vi tar gärna emot ansökan per e-post till registrator@su.se med kopia till yliali.asp@su.se 

Ansökan märkes med dnr SU FV-3388-18. Sista ansökningsdag är den 15 november 2018

Enligt fondförvaltningens senaste prognos kommer ca 456 000 kr att vara disponibla för utdelning 2018. 
Upplysningar lämnas av fakultetssekreterare Yliali Asp vid Humanistiska fakultetskansliet, tel. 08-16 25 14 eller e-post: yliali.asp@su.se

Sökande kommer att underrättas om rektors beslut före decembers månads utgång.