Välkomna tillbaka efter sommarledigheten!

Terminsstarten är avklarad och nuvarande fakultetsledning och -nämnd arbetar nu på sin sista termin. Fakulteten ska under hösten sammanfatta vad som gjorts under mandatperioden och förbereda en god överlämning. Som ett viktigt led i överlämningen till nästa nämnd kommer fakultetsnämnden under hösten att följa upp Verksamhetsplan 2016-2017.

Aktiviteter och åtgärder anges i planen för de olika verksamhetsgrenarna organisation, utbildning, forskning och samverkan. Till grund för verksamhetsplanen finns fakultetens Strategier 2015-2017. Om man i några punkter ska föra fram ett fåtal centrala mål så kan man nämna följande:

  • att främja internationalisering på alla nivåer,
  • att stödja och utveckla studierektorsfunktionen,
  • att höja kvaliteten i alla fakultetens forskarutbildningar genom den gemensamma forskarskolan,
  • att utveckla fler excellenta forskningsområden,
  • att arbeta för att genomströmning och studieprestationer ska öka.

För alla dessa mål har fakulteten riktat särskilda satsningar och också avsatt resurser. Vidare finns i strategierna en skrivning om den Humanistiska fakultetens konstitutiva specialisering som säger att man ska ”utveckla samordning för att motverka isolering och konkurrerande verksamheter inom fakultetens mångfald av discipliner”.

Det senare ser jag som ett mycket viktigt strävande. Behovet att motarbeta ämnesmiljöers isolering och öka samordning var också ett återkommande inslag i det tionde nordiska mötet med våra systerfakulteter i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, vilket ägde rum 14-15 september vid det Svenska Institutet i Rom. Det övergripande temat för mötet var ”The Humanities of the future”.

De fyra fakulteterna har mycket snarlika förutsättningar och vi kunde återkommande instämma i behovet att utveckla samordning för att stärka våra verksamheter. När det gäller den politiska kontexten kände vi – dessvärre! – också igen en tendens hos makthavarna att poängtera utveckling av högre utbildning och forskning i regionerna till förfång för lärosäten belägna i huvudstäderna.

Denna förfördelning märks just nu särskilt tydligt i Danmark och Finland. För dessa länder uppvisar, trots likheter i övrigt, väsentliga skillnader i förutsättningarna jämfört med de två andra nordiska huvudstadsuniversiteten. I Danmark och Finland har nedskärningar mycket tungt drabbat de humanistiska fakulteterna, och makthavarna har, fick vi höra, bedömt att särskilt lärosätena i huvudstäderna ska åläggas sparbeting, medan lärosäten i regionerna har hållits bakom ryggen. Ett utslag av samma logik, men omvänt, kan vi urskilja i Sverige där utbildningsdepartementet satsar på ett nytt universitet i Malmö, vilket får till följd att övriga forskningsuniversitet i landet måste avstå forskningsmedel. Även dekanerna i Oslo kände igen den politiska tendensen att försvara och satsa på Norges regioner gentemot huvudstaden.

Fakultetsledningen i Stockholm åkte hem med flera tankar och idéer. Som jag redan tidigare informerat om från det nordiska mötet förra året ligger Stockholms humanistiska fakultet efter i förhållande till våra kollegor när det gäller beviljade projekt från European Research Council. Våra nordiska kollegor, framför allt Köpenhamn, har målmedvetet och med framgång satsat på stödresurser i för forskare som ställer ansökningar till ERC. Detta är något som vi behöver fundera närmare på.

Till sist vill jag nämna att det konkreta nordiska samarbetet kring humanistisk utbildning på forskarnivå fungerar utmärkt, trots de nämnda svårigheterna i Helsingfors och Köpenhamn. En styrgrupp har tagit fram ett kurspaket på temat ”the Nordic Model” – ett tema som väcker betydande internationellt intresse. Första kursen gavs i somras i Köpenhamn med titeln ”Community of Nordic Languages” och attraherade flera doktorander utanför Norden. Oslo blir värd för nästa kurs under våren 2018 med titeln ”Designing Nordic Natures”; Helsingfors kommer enligt planerna att ge den tredje kursen om globalisering och Stockholm kommer, alltjämt enligt styrgruppens planer, att organisera den fjärde kursen, vilken ska fokusera på sexualitet, jämställdhet och genusperspektiv i Norden.

Bästa hälsningar till alla medarbetare vid Humanistiska fakulteten!