I början av höstterminen (3-4 september) reste fakultetsledningen till ett möte inom nätverket för humanistiska fakulteter vid nordiska huvudstäder. Det var femte gången som fakultetsledningarna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm träffades. Den här gången var Humanistiska fakulteten i Oslo värdar, och de hade valt att hålla mötet vid norska institutet i Rom. Mötet fokuserade på fyra frågeställningar: 1) hur finansiera humanistisk forskning och utbildning? 2) hur rekryterar man den bästa personalen till sitt lärosäte? 3) hur bedrivs mest effektivt doktorandutbildningar? 4) hur ska man organisera utbildning inom den s.k. andra cykeln, d.v.s. avancerad nivå. Dessa fyra frågor utgjorde mötets fokusområden och de olika lärosätena hade förberett presentationer. Men vi hann också med att tala om mycket annat: huvudstadsuniversitetens strategier för profilering, universitetens policy och utbildning för ledarskap och inte minst institutionsorganisation och sammanslagningar av institutioner. Mötet var fantastiskt givande och det beslutades att det nordiska samarbetet nu ska konkretiseras utifrån två områden: forskarskolor och utbildningsprogram på den avancerade nivån.

Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt sina strategier för mandatperioden 2012-2014. Strategierna innehåller såväl övergripande mål och principiella ställningstaganden som konkreta åtgärder. En plan för uppföljning finns också i dokumentet.

Samordningsgruppen för lärarutbildningarna har haft en strategidag. I detta sammanhang presenterades och diskuterades lärarutbildningarnas övergripande organisation vid Stockholms universitet. Den strategiska kommunikationen kring lärarutbildningarna är en central aspekt som också diskuterades. Samordningsgruppen slog fast att det inte är meningsfullt att utåt försöka beskriva en profil för utbildningarna vid SU, utan snarare utveckla hur vi arbetat med kvalitetsutvecklande åtgärder inom t.ex. den verksamhetsförlagda utbildningen, inom IKT och internationella aspekter på lärarutbildningarna.

Områdesnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och juridik hade förra veckan ett internat. Rektor var med i början på mötet och erinrade om bakgrunden till att ett “område för humaniora och samhällsvetenskap” inrättades. På internatet diskuterades långtgående satsningar inom området: universitetets samlade ackumulerade kapital måste användas! Så låter budskapet från rektor. Områdesnämnden har, för det andra, ett uppdrag av rektor att arbeta vidare med ledande forskningsområden; nämnden enades om att uppfatta uppgiften som strategisk marknadsföring – inte som ett kriterium för anslagsfördelning. Slutligen diskuterades institutionsorganisation inom området. En rad starka argument talar för att humanistiska fakulteten – precis som den samhällsvetenskapliga – har för små institutioner och att dessa bör slås samman i större institutioner. Områdesnämnden var helt enig om detta, men också om att sammanslagningar är en svår process som alltid skapar oro; detta kräver god planering och inte minst ekonomiska resurser. Nya satsningar kan och bör komma ifråga i samband med sammanslagningar. Jag har inte mer konkret information än så kring institutionssammanslagningar – förutom att dessa inte kommer att innebära någon uppsägning av personal vid Humanistiska fakulteten.


Många goda hälsningar

Bengt Novén