Vi är nu en god bit in i vårterminen 2013, och vi har sett några centrala förändringar sedan årsskiftet. Ny rektor har tillträtt vid Stockholms universitet. De personliga egenskaperna är så klart helt avgörande vid tillsättningen av den sortens uppdrag; icke desto mindre hör jag ofta medarbetare vid vår fakultet ge uttryck för stolthet över att Astrid Söderbergh Widding nu är rektor. Visst känns det bra med en humanist på denna post!
 
Ny vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området är Karin Bergmark, vars ämnesbakgrund är sociologi. Jag är övertygad om att samarbetet kommer att fortsätta att fungera väl inom området under Karins ledning. Kåre Bremer genomförde en omorganisation innan han slutade som rektor: vicerektor för HS-området är nu chef för de tre dekanerna, vilka tidigare var direkt knutna till rektor. Jag tycker att denna förändring är bra och ser inte att den skulle försvaga fakulteternas position i något avseende. Tvärtom kommer genomförandet av linjeorganisationen fullt ut att stärka området och motverka risken för urgröpning av de fakultetsinterna perspektiven.
 
Rektor har informerat om några strukturella förändringar som på hennes förslag ska beslutas av universitetsstyrelsen senare i vår och börja gälla från den 1 juli 2013. Det handlar till viss del om konsekvenser av att UPC (Universitetspedogogiskt centrum) lagts ned; bland annat ska Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter läggas ned liksom det centrala kvalitetsrådet vars rådgivande uppgifter tas över av områdesnämnderna.
 
Den universitetspedagogiska verksamheten ska alltså omorganiseras. En del av gamla UPC kommer att finnas vid Institutionen för pedagogik och didaktik och en del vid Institutionen för systemvetenskap. Vidare ska en s.k. högskoledidaktisk centrumbildning finnas vid HS-området. Förslag för hur denna ska se ut och var den ska placeras kommer att presenteras i Områdesnämnden vid vårterminens slut.
 
Andra omorganisationer kommer att äga rum bland fakultetens institutioner. Detta har förts fram från flera håll och under en längre tid. Områdesnämnden ska nu göra en inventering och presentera en plan för framtida sammanslagningar i linje med universitetets riskanalys, som påtalar små institutioners strategiska och ekonomiska sårbarhet. Planen redan inför nästa termin är att slå samman franska, italienska, spanska, portugisiska och latinamerikastudier och bilda en gemensam institution. Fler sammanslagningar kommer att bli aktuella vid fakulteten efter områdets översyn.
 
De kvalitetsutvärderingar som Universitetskanslersämbetet (tidigare HSV) gjort av humanistiska utbildningar i sin s.k. ”omgång tre” – som innefattar språken och litteraturvetenskap – har vid Stockholms universitet resulterat i mycket positiva omdömen. Resultat för finska återstår; men bland de utvärderade utbildningarna fick tretton omdömet hög kvalitet, nio mycket hög kvalitet och en bristande (och den är nedlagd). Grattis!
 
I UKÄ:s femte omgång som ska påbörjas nu i vår kommer följande examensgivande huvudområden vid fakulteten att utvärderas: etnologi, arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, latinamerikastudier, religionshistoria, filmvetenskap, curating, konstvetenskap, kulturarvstudier, modevetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Resultaten av dessa utvärderingar ska meddelas av UKÄ vid årsskiftet 2013-2014.
 
Humanistiska fakulteten gör under läsåret 2012-2013 en särskild satsning på studentinflytande. Johanna Lundin är projektanställd vid kansliet och arbetar halvtid med dessa frågor. Under våren kommer Johanna att vara engagerad i ett identifierat fokusområde, nämligen kursvärderingar. Kursvärderingar är ett viktigt instrument för studentinflytande och ett centralt led i kvalitetsarbetet. Humanistiska fakulteten kommer att anordna en temadag med studierektorerna under våren. Avsikten är att ytterligare höja kursvärderingarnas ändamålsenlighet utan att detta kräver en orimlig arbetsinsats av kursansvariga lärare. Satsningen anknyter till universitetets centrala verksamhetsplan som anger att särskilt fokus ska läggas på kursvärderingar.
 
Bengt Novén