Den 1 april i år arrangerades för första gången Humanistdagen. Det blev en lyckad tillställning med ett brett engagemang från fakultetskansli, studenter, alumner, lärare och Rektor. Humanistdagen i Stockholm bör bli en återkommande händelse där så många aspekter som möjligt av den Humanistiska fakulteten syns. Det är ett bra tillfälle att presentera sig själv och det man gör för omvärlden, för studenterna, för andra medarbetare, och att göra inspel om det egna ämnets betydelser. Det är också viktigt att allmänna frågor kring humaniora kan få utrymme i detta sammanhang. Jag vill mycket gärna att Humanistdagen ska bli en viktig referens för fakultetens hela verksamhet.

Humanistdagen kan utgöra stöd och vägledning för studenterna, särskilt med tanke på de omständigheter som råder för de flesta studenterna inom det humanistiska utbildningsområdet där tydliga utbildningsprogram – förutom lärarutbildningarna – är förhållandevis få. Studenten navigerar ofta helt själv inom ett ymnigt och svåröverskådligt kursutbud. Fakultetskansliet arbetar, enligt uppdrag av nämnden, på att underlätta för studenterna på avancerad nivå. En samlad presentation av alla program på avancerad nivå inför HT14 har tagits fram www.hum.su.se/masterprogram En presentation av fakultetens samlade kursutbud (det vi kallar kurspoolen) kommer att finnas på plats till höst. Den utvecklas just nu av fakultetskansliet tillsammans med IT-avdelningen, SISU och en extern webbyrå Xlent. I kurspoolen kommer det vara möjligt att söka ut kurser utifrån olika typer av filtreringar: ämne, termin, studietid, studietakt, poäng, undervisningsspråk, distanskurs m.m. Kurspoolen är i första hand tänkt som ett verktyg för studenterna, men även studievägledarna, annan institutionspersonal och lärare kommer att ha nytta av kurspoolen, tror vi, som ger detaljerad information på ett överskådligt sätt om studier på den avancerade nivån. Både programpresentationerna och kurspoolen kommer att ligga samlade på www.hum.su.se, under fliken utbildning och utbildning på avancerad nivå. Här planeras också ett studentkalendarium, alumnporträtt och artiklar om arbetsmarknad för studenter med humanistiska utbildningar.

När det gäller universitetet i stort har vi på kort tid sett mycket hända kring den centrala förvaltningen. Rektor har tagit en rad initiativ med början i höstas. Hon tillsatte en utredning av universitetets arbete med lokalförsörjning; denna utredning visade på betydande brister och efter ett internt remissförfarande, där kärnverksamheten uttryckte ett tydligt stöd för utredningens olika förslag, har konsekvensbeslut fattats. Sektionen för Byggnadsplanering kommer att avvecklas och i dess ställe inrättas en ny avdelning med ansvar för lokalförsörjningsfrågor och ledd av en fastighetschef. Den nya avdelningen ska, som vi läste i Universitetsledningen informerar, ”arbeta strategiskt med universitetets lokalförsörjning, i nära dialog med kärnverksamheten och med utgångspunkt i universitetets samlade lokalbehov”.

Nästa utredning berörde Stockholms universitets stödorganisation för kontakter med det omgivande samhället. Denna utredning utvidgades för att inkludera även Kommunikationsavdelningen och behandlade alltså de två funktionerna samverkan och kommunikation. Även här gav kärnverksamheten uttryck för sitt stöd till de flesta av utredarens förslag till förändringar. Samverkan och kommunikation är av avgörande betydelse för universitetets framtida utveckling. Både det strategiska arbetet med dessa frågor och universitetsförvaltningens stödorganisation kring dem behöver samordnas och stärkas. Tre avdelningar inom den centrala förvaltningen (Avdelningen för externa kontakter, Kommunikationsavdelningen och Kansliet för strategiska partnerskap) kommer att gå samman och bilda en Avdelning för samverkan. Ett rektorsråd för samverkan skapas från och med 1 januari 2015. Återstår nu att vidare utreda stödfunktion för uppdragsutbildning.

En tredje utredning har slutligen gjorts kring universitetets upphandlingar. Här har initiativet även utgått från Riksrevisionens synpunkter, vilken kräver att den centrala upphandlingsfunktionen ska bli mer styrande och delaktig i de upphandlingar som sker vid lärosätet. Jag har flera gånger hört att institutionerna efterlyser centralt stöd med det mödosamma arbetet kring inköp och upphandlingar. Så även här välkomnar vi verksamhetsföreträdare förändringen.

Den syn på den centrala förvaltning som ligger till grund för universitetslednings förändringsarbete är rationell och sund. Förvaltningschefen Joakim Malmström har, i Universitetsnytt och i andra sammanhang, formulerat sin övergripande syn på förvaltningen. Han understryker betydelsen av dialog och tydlighet; stödfunktion och kärnverksamhet ska arbete i tät dialog vilken bygger på ömsesidig respekt och tydlig åtskillnad mellan beredning och beslut, mellan administrationens expertis i olika områden och den akademiska kollegialiteten. Det är bara att instämma. Och mot den bakgrunden är det mycket beklagligt att dialogen uppenbarligen inte fungerat mellan verksamhet och Universitetsbliotek. Kärnverksamheten har riktat skarp kritik mot förändringar som sker vid biblioteket. Utan att beröra sakfrågorna här kan jag konstatera att detta problem bekräftar betydelsen av att förvaltning och kärnverksamhet kontinuerligt talar med varandra!

I förra fakultetsnytt nämnde jag fakultetens olika utmaningar inför 2014. Här följer en kort statusrapport. 1) Ledande forskningsområden har diskuterats intensivt i vår, och flera medarbetare har arbetat mycket med detta. Institutionerna har nu lämnat sina redovisningar inför Områdesnämndens uppföljning; före den 20 juni ska även inlämningar ha gjorts inför fakultetens interna process att utse fem till åtta ledande forskningsområden. 2) Den arbetsgrupp som diskuterat dimensionering av HS-områdets utbildningar har lämnat in sin rapport till Områdesnämnden. Rapporten, som innehåller principer och kriterier kring dimensionering såväl som konkreta exempel på minskade utbildningsåtaganden, ska efter behandling i Områdesnämnden lämnas till Rektor. 3) Den externa utvärdering av fakultetens forskarskolor som gjorts måste kompletteras med mer data, jämförelser och genomlysningar innan vi har ett tillräckligt underlag för fakultetsnämndens överväganden och beslut om fortsatta satsningar från och med år 2015. 4) Fakultetskansliet har talat med samtliga institutioner med syfte att identifiera konkreta åtgärder på kursnivå för att öka genomströmning och prestationsgrad. En rapport kommer att tas fram. 5) Arbetet med att föreslå profilområden för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området vid Stockholms universitet har kommit en bra bit på väg. Vid nämndens konferens den 19 maj diskuterades de goda förslag som arbetsgruppen tagit fram. Arbetet fortsätter och beslut ska fattas av Områdesnämnden i höst.

Men nu närmar sig slutet av vårterminen 2014. Jag önskar alla och envar en vilsam sommar!