Vårterminen 2013 går mot sitt slut och jag hoppas att fakultetens alla medarbetare ska få ett skönt och stimulerande sommaruppehåll!

Jag är i skrivande stund tillsammans med delar av fakultetsledningen i Göteborg där det årliga humanistiska dekanmötet ägt rum (12-13 juni). Kollegorna i Göteborg berättade om sitt arbete med ”Vision 2020”, GU:s centrala vision som ska konkretiseras i fakulteternas handlingsplaner. En särskild punkt ägnades vidare åt humanioras förutsättningar som utbildnings- och forskningsområde. Anders Ekström gjorde en fin presentation av boken Alltings mått – Humanistisk kunskap i framtidens samhälle som han författat med Sverker Sörlin. Han placerade frågor som ”vad är humaniora bra för?” i ett fördjupat samhällsperspektiv. Detta inslag i programmet diskuterades vidare och fakulteterna beslutade att skapa en humanistisk ”tankesmedja” med en representant från varje lärosäte. Tankesmedjan ska vara en proaktiv grupp med uppdrag att elaborera problemområden där humanistisk kompetens och kunskap kan utgöra centrala bidrag i samhällsutvecklingen, eftersom problemområdena kräver mer integrativa kunskapsformer. Dessa spännande planer ska följas upp vid nästa dekanmöte, vilket kommer att äga rum 2-3 juni 2014 och då är Stockholms humanistiska fakultet värd.

Som jag nämnde i vårens Fakultetsnytt pågår nu Universitetskanslersämbetets femte omgång kvalitetsutvärderingar, där flera av fakultetens ämnen ingår. Tove Holmqvist och Per Brännström vid Planeringsavdelningen har gjort en analys av resultaten av den tredje omgången. Denna analys har presenterats för studierektorer och prefekter; den ger både en del distans till resultaten och bättre förståelse för utvärderingsprocessen som sådan. Under alla omständigheter står det klart att SU har en bra beredskap och väl fungerande stödstrukturer för arbetet med självvärderingarna. Framgent kommer UK-ämbetet också att utvärdera utbildningarna på forskarnivå. Vid humanistisk fakultet kan vi även där hävda att framförhållningen är god, eftersom vi under hösten kommer att genomföra en utvärdering av forskarskolorna.

Den nuvarande fakultetsnämnden är nu ganska precis i mitten av sin mandatperiod. Ett internat kommer att äga rum 8-9 oktober 2013, då centrala frågor ska diskuteras. Fakultetens nuvarande strategier ska följas upp. Utbildningsutbud kommer att diskuteras. Fakultetsnämnden har att beakta nya förutsättningar inför framtiden då det s.k. utbildningstaket troligen kommer att nås, vilket betyder att universitetet kommer att använda hela sitt anslag för utbildning. Det är mycket svårt att säga något helt säkert om förändringarna i regeringens anslag för utbildning inför 2014. Men man har aviserat minskade anslag i framtiden för utbildningssektorn i landet, och andra lärosäten har redan drabbats. För Stockholms universitet innebär detta att vi inte längre har något utrymme för flera platser och att vi framöver står inför diskussioner kring prioriteringar. Dessa förändrade förutsättningar måste fakultetsnämnden beakta och ha beredskap för. En annan mycket viktig aspekt av utbildningarna inom det humanistiska området som nämnden måste diskutera på allvar är prestationsgrad. Flera av fakultetens ämnesområden har mycket låg prestationsgrad (under 50 %), och vi behöver formulera konkreta åtgärder för att skapa en förändring och följa upp hur de förstärkta resurserna för utbildning under 2013 (ökad prislapp för HS-området) givit resultat. Fakultetsnämnden kommer att diskutera prestationsstatistik utifrån ett så fylligt underlag som möjligt. Nämnden kommer också att diskutera fakultetens anslag för utbildning och forskning. Budgetberedningen har övervägt att införa en förändring i fördelningen av forskningsanslaget som består i en kompensation till ämnen med externa forskningsbidrag.

Hösten innebär fler internat. För min egen del ska jag delta i Områdesnämndens internat 11-12 september. Högt upp på agendan står budgetarbetet, vilket också kommer att tas upp på Områdesövergripande rådets internat 17-18 september. Allra först i höst kommer fakultetsledningen att delta i det årliga mötet inom det nordiska nätverket för humanistiska fakulteter vid huvudstadsuniversitet. Det var universitetet i Oslo som för några år sedan tog initiativet att starta dessa möten, som är mycket värdefulla. Vi diskuterar och jämför våra gemensamma och särskiljande förutsättningar. I år är det Stockholms tur att vara värd och mötet äger rum den 2-3 september vid Svenska institutet i Rom.

Humanistiska fakultetens särskilda satsning på studentinflytande tar slut i augusti. Johanna Lundin, som varit anställd på 75 procent på kansliet, avslutar sin projektanställning. Jag vill å hela fakultetens vägnar tacka Johanna för sitt engagemang och goda arbete, som betytt mycket och givit konkreta resultat bl. a. på så sätt att fler studentråd skapats vid fakulteten. Studentinflytande är en stor utmaning för vårt utbildningsområde, som präglas av brett kursutbud, ganska få utbildningsprogram och varierande studentpopulation. Därför behöver vi ständigt arbeta med studentinflytande.

Trevlig sommar!
Bengt Novén