Till medarbetare vid Humanistiska fakulteten,

 

 
Bengt Novén
Bengt Novén
 

Två månader har redan gått sedan jag och Karin Helander utnämndes till fakultetens dekaner. Karin kommer från teatervetenskap och själv har jag min ämnesmässiga bakgrund i franska. Vi har självfallet olika kännedom om fakultetens institutioner och miljöer. Dekanuppdragen innebär att vi nu har att snabbt sätta oss in i fakultetens alla olika verksamheter, utbildningsuppdrag, forskningsfält. För att möjliggöra detta genomför vi institutionsbesök under våren. Det är roligt och mycket informativt att möta institutionernas representanter. Besöken genomförs tillsammans med vicerektor Astrid Söderbergh Widding under februari, mars och april.

 

Under de besök som hittills genomförts (tre stycken) har institutionerna frågat mig vad som händer med ”översynsprojektet”. Det råder oklarhet och även oro bland medarbetarna. I synnerhet administrativ personal, har jag förstått, undrar vad som kommer att ske.

Det så kallade översynsprojektet är omfattande – en beskrivning finns på Medarbetarwebben (www.su.se/medarbetare/fran-ledningen/utvecklingsprojekt/oversynsprojektet). Projektets övergripande syftet är att effektivisera hela universitetets administration och att skapa rationaliseringsvinster. Ett av delprojekten avser just gemensam administration för flera institutioner och sammanslagningar av institutioner.

Några klara besked om exakt vad som kommer att ske vid fakulteten kan jag inte ge, men låt mig påminna om några nya förutsättningar. Rektor har i ett brev till de nya områdesnämnderna sagt – för det första – att institutioner som har en ekonomisk omslutning som understiger 30 miljoner är för små, och – för det andra – att det nu är områdesnämndernas ansvar att driva frågan vidare. Vad som går att säga med säkerhet är att det kommer att ske förändringar, utöver dem som den förra Humanistiska fakultetsnämnden redan genomfört, d.v.s. integrering av CeHum i Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap samt sammanslagning av två institutioner och en centrumbildning till Institutionen för mediestudier.

Många goda hälsningar

Bengt Novén