Verksamhetsåret 2012 går mot sitt slut och vi har under detta år sett flera viktiga förändringar. Stockholms universitet har genomfört en omorganisation och kärnverksamheten är nu uppdelad i två områden, det Naturvetenskapliga och det Humanistiskt-samhällsvetenskapliga. En delegations- och beslutsordning har tagits fram som anger ansvarsfördelningen mellan respektive nivå. Fakultetsnämnden har alltjämt ett centralt ansvar för kvalitet i utbildning och forskning men, för att uttrycka sig en aning tillspetsat, Områdesnämnden har också sitt att säga. Former och rutiner för detta ansvar är, naturligt nog, ännu inte satta.

Fakultetens inre arbete har också förändrats, inte bara genom att jag och Karin Helander tillträdde vid årets början. Vi har nu också två vicedekaner: Camilla Bardel med ansvar för språken och Tytti Soila med ansvar för de humanistiska ämnena. Fakultetens interna omorganisation betyder att det nu finns två sektionsberedningar för att driva fakultetens arbete. Arbetsformerna har utvärderats och kommer att förändras något inför 2013. Fakultetsledningen är alltså omstrukturerad och förstärkt, vilket är en god sak mot bakgrund av den nya och viktiga roll som Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap hädanefter kommer att spela.

Den 7 december beslutade Universitetsstyrelsen att en ny institution vid Humanistiska fakulteten ska bildas genom sammanslagning. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för nordiska språk samt Tolk- och översättarinstitutet kommer från och med den 1 januari 2013 att tillsammans bilda Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Ett nytt institut har inrättats: Swedish Institute för Turkish Studies. Detta forskningsinstitut, som är förlagt vid Institutionen för orientaliska språk, finansieras av flera olika aktörer och kommer huvudsakligen att bedriva forskning, men viss undervisning kommer också att ges i anslutning och i samarbete med avdelningen för Mellanösternstudier. Rektor har utsett Pål Levin till föreståndare för institutet.

Vi har några gånger under året fått ta del av resultaten av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar av högre utbildning som ges vid fakulteten. Systemet har återkommande diskuterats och ifrågasatts. Kritiken är befogad men låt oss inte glömma att än så länge är det detta system vi har att följa. Högskoleverket har befogenhet att dra in examenstillstånd för de utbildningar som, enligt bedömningen, har bristande kvalitet.

Arbetet med budget 2013 har i år försvårats till följd av universitetets nya organisation, men även förändringarna i statens ersättningsbelopp har komplicerat arbetet för fakultetens budgetberedning. Sammantaget kan man säga om ekonomin att inga drastiska förändringar äger rum inför nästa budgetår. Däremot går det att förutspå – utifrån vad regeringen har sagt – att utbildningsuppdrag och takbelopp från departementet kommer att minska generellt vid landets lärosäten. Inom forskning och utbildning på forskarnivå kommer vi däremot – enligt forsknings- och innovationspropositionen – att få förstärkta anslag.

Jag vill i hela Humanistiska fakultetens namn tacka för goda insatser under året och önska alla en Vilsam helg och ett Gott nytt år!

Bengt Novén