Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder workshoppar med ett stort varierat innehåll om undervisning och lärande. Vi vänder oss till universitetslärare vid Stockholms universitet. Här listas olika workshopar som vi antingen har gett eller ger just nu.

KURSDESIGN/ COURSE DESIGN

ABC method for course design
ABC-metoden för kursdesign
Progression i studenters färdigheter och förmågor
Utveckla din kursvärderingsstrategi
Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling
Återkoppling för lärande
Undervisa för en hållbar utveckling
Evidensbaserad studentaktiverande undervisning — kursupplägg, tips och råd
Deliberate Practice - transforming a course according to evidence-based principles
Didaktisk planering – så tillgängliggör du kvalificerade kunskaper för dina studenter
Learning analytics to enhance student learning

 

UNDERVISNINGSFORMER/ TEACHING AND LEARNING

Drama och gestaltande inslag i undervisningen
Utveckla din undervisning med omvänt klassrum
Flipped classroom - How to flip your teaching
Inspiration on Seminar Formats
Seminariet som undervisningsform
Gör din undervisning tydligare
Vilka är tröskelbegreppen i din undervisning?
Object-Based Learning: Strategies to Enhance Students' Observational Skills
Introduction to Team based learning (TBL)
Pedagogiska principer i praktiken
Pedagogical Principles in Practice—12 tips to succeed as a teacher
Encouraging student engagement through interactive lectures
Use peer review as a tool for student engagement and assessment
Hjälp dina studenter knäcka ämneskoden
Making the case for case-based teaching
Skapa virtuella case till din undervisning
Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar
Activity-based learning in Active learning classrooms
Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper ─ introduktion till Samverkansinlärning

 

IKT OCH LÄRANDE/ ICT DIGITAL LEARNING

Så använder du digitala kursverktyg i undervisningen
Utilizing digital resources to enhance teaching and learning
Utveckla din undervisning med Scalable Learning
Community of Inquiry ─ skapa kognitiv och social närvaro i undervisning online
Relationskompetens på distans
Online discussion and argumentation in teaching
Rethinking assessment in our digital environment
Använd automatisk rättade frågor för återkoppling och i bedömning
Using and reusing open resources
Understanding the Impact of AI in University Education
Förstå AI och dess inverkan på universitetsutbildning
Studenter både här och där — undervisa på campus och på distans samtidigt!
Video i dina kurser: Professionell videoinspelning på kontorsrummet eller hemma                                                                                                                                         
Video i dina kurser: Motiverande kursdesign och skärminspelning
Video i dina kurser: Intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon
Video i dina kurser: Skapa bättre filmer med redigering

 

INKLUDERANDE UNDERVISNING/ INCLUSIVE TEACHING

Internationalisation of higher education — create rich learning experiences
Flexibelt lärande — för en mer variationsrik och tillgänglig undervisning
Universell design för lärande — tillgänglig undervisning för ökad genomströmning
Gender and Teaching in Higher Education
Gender and disciplinary norms: Does it matter in my teaching?
Att arbeta för jämställdhet och normkritik i universitetsutbildning

 

AKADEMISK LITERACITET/ ACADEMIC LITERACY

Stötta dina studenters akademiska skrivande
Glappet — att undervisa så att nya studenter utvecklas till självständiga inlärare
Så jobbar du med studenters skrivkompetens- verktyg och modeller som stöttar studenters akademiska skrivande
Akademisk bildning i praktiken
Att läsa kreativt och kollektivt

 

EXAMINATION OCH BEDÖMNING/ FORMS OF ASSESSMENT

Examination och kurskrav
Trimma dina undervisnings- och examinationsformer
Develop your teaching and assessment practices
Formativ och summativ bedömning
Assessment of and for learning
An Introduction to Innovative Assessment in Higher Education
Towards a social constructivist assessment process model (part one)
Towards a social constructivist assessment process model (part two)
Source criticism or plagiarism in higher education? Definitions of plagiarism
Source criticism or plagiarism in higher education? Case studies
Can we really develop Wikipedia assignments at the university?
Design thoughtful examination
Design av kunskapsbedömningar i Inspera
Formulera begripliga, relevanta och examinerbara kursmål

 

HANDLEDNING/ SUPERVISION

Att handleda med "flipped supervision"
Att handleda uppsatser och examensarbeten
Grupphandledning av examensarbeten
Utveckla din handledarroll genom gestaltande metoder
Skapa engagerande och produktiva textseminarier

 

FORSKARHANDLEDNING/ RESEARCH SUPERVISION

Forskarhandledningens ramar
Konflikthantering i forskarhandledning
The framework of research supervision
Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare?
The ethics of research supervision
Intercultural communication in research supervision
Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen
Explore group supervision of PhD students ─ a way to increase participation and learning
Cultivating research environments at a distance

 

GENERISKA KOMPETENSER/ GENERIC SKILLS

Insikt och utsikt i handledande samtal
Ledarskap och scenisk beredskap i lärarrollen
Nå alla dina studenter ─ så samarbetar du med en teckenspråkstolk
Lagarbete för ökat lärande
Retorik i undervisningen
Vässa din presentationsteknik
Teaching in English — strategies when teaching in a non-native language
Att hantera utmanande situationer: utveckling av relationskompetens

 

AKADEMISKT LÄRARSKAP/SCHOLARSHIP OF TEACHING AND LEARNING

Gör dina pedagogiska resurser sökbara, delbara och citerbara
Skriv din pedagogiska meritportfölj
Building your Teaching Portfolio
Pedagogisk skicklighet — hur den beskrivs, styrks och bedöms