Kurser vid CeUL länkar till nationella mål

Alla bas-, fortsättnings- och fördjupningskurser som ges vid Centrum för universitetslärarubildning länkar till dessa sju mål för högskolepedagogisk utbildning som satts upp av Sveriges universitets- och högskoleförbundsförsamling (SUHF). Vi vill säkerställa att universitetslärare inom den uppsatta perioden av tio veckors heltidsstuder har möjlighet att få de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som SUHF anser väsentliga för att uppnå en grundläggande pedagogisk skicklighet och kunna medverka i högskoleutbildningens utveckling.

SUHFs mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

 

Deltagaren ska:

  1. kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan
  2. självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet
  3. kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande
  4. kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
  5. kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen
  6. visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet
  7. kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Utöver dessa mål så ska deltagarna under utbildningen ha påbörjat en pedagogisk meritportfölj samt  redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning.

Kurser som ges vid CeUL

Som en hjälp för dig som vill säkerställa att de kurser du väljer tillsammans täcker samtliga av SUHFs sju mål så visar tabellen nedan vilka av målen som berörs i våra olika kurser.

   

Högskolepedagogisk kurs

SUHF mål nr:

 

1

2

3

4

5

6

7

Introduktion till undervisning x x     x    
UL1 x x x x x x  
UL2 x x x     x x
UL2 Bas*             x
UL3           x x
Videoproduktion för lärare   x x x      
Kursanalys och kursutveckling   x x   x x x
Undervisa för hållbar utveckling x x x   x x x
Moving feedback forward x x x   x x x
Open Networked Learning (ONL) x x x     x x
Pedagogiskt skrivande           x x
Relationskompetens           x x
Pedagogiskt ledarskap     x       x

 

Du kan läsa mer om lärandemål, innehåll och upplägg för respektive kurs i deras respektive kursbeskrivning under Kurser. För det som går utöver SUHFs sju mål för högskolepedagogisk utbildning så påbörjas arbetet med att bygga en pedagogisk meritportfölj under UL1 kursen. Ett självständigt arbete i redovisas i samtliga våra kurser utom i UL1. De mål som tas upp och berörs i UL1 kurserna återkommer och utvecklas i ämnesdidaktiskt hänseende i både UL2 och UL3 kurserna och i våra fördjupningskurser.

*Observera att UL2Bas kursen behöver kompletteras med en fördjupnings-/fortsättningskurs om minst 3 hp för att motsvara en full UL2 kurs.