—   Vi upplever just nu att många erfarna universitetslärare i hög grad har ett starkt behov av kontinuerlig kompetensutveckling i ett kortare format om aktuella ämnen, säger Klara Bolander Laksov som är föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Därför startar i höst de fyra fördjupningskurserna:

Kurserna fokuserar på lärarens roll i relation till studenternas lärande med konkreta exempel och övningar som visar hur undervisningen kan utvecklas och förbättras.

Arbetssätt som integreras i ordinarie undervisning

Vendela Blomström är en av kursledarna på kursen Akademisk litteracitetsutveckling — att främja studenters läsande och skrivande. Blomström berättar att tanken med kursen är att ge universitetslärare möjlighet att fördjupa sig i olika sätt att stötta studenters akademiska litteracitetsutveckling. På kursen får kursdeltagarna därför lära sig hur man kan stötta nya och ovana studenter och prova på arbetssätt som kan integreras i den ordinarie undervisningen som stöd för det akademiska läsandet och skrivandet i ämnet. Man får också fördjupa sig i hur man som lärare kan ge utvecklande återkoppling under skrivprocessen och i uppsatshandledning. Genom att varva teoretiska perspektiv med praktiska case och lärarnas egna erfarenheter från olika ämnesområden är förhoppning att kursen ska ge lärarna inspiration, nya idéer och verktyg för sin undervisning.

Hur inkluderar vi olika grupper av studenter i vår undervisning?

Flera institutioner har den senaste tiden hört av sig till CeUL och frågat om resurser för att möta utmaningar kring inkluderad undervisning. — Idag är det många olika studentgrupper som läser våra utbildningar på universitetet. Studenterna har olika bakgrund och flera har olika funktionsvariationer. Det skapar utmaningar för oss som undervisar, säger Johan Berg som är med och håller i kursen Inclusive teaching in higher education. Berg hoppas att kursen ska vara ett stöd för SU:s lärare och också kunna ge flera svar på frågan om hur kan vi på ett bra sätt inkludera olika grupper av studenter i vår undervisning. — Under kursen kommer vi att diskutera vad som menas med inkluderande utbildning, och hur man som lärare kan designa undervisning och kursupplägg så att olika studentgrupper känner sig inkluderade och ges möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning, säger Johan Berg.

Att använda digitala verktyg på ett bra sätt

Ett annat aktuellt ämne är det ständigt närvarande behovet av lärares digitala kompetenser för undervisning. Det finns många sätt att använda digitala verktyg i undervisningen men det finns både bättre och sämre sätt. — I kursen Digitala kompetenser för undervisning undersöker vi några av de bättre sätten, framför allt sådana som aktiverar studenterna, säger Ulf Olsson, kursledare.

Stötta lärare till trygga relationer

Allt fler universitetslärare känner idag till att relationell kompetens — kompetens att hantera och skapa goda relationer —  är en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och att det i många fall kan vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Det har lett till att alltfler universitetslärare frågar efter just den kompetensen. — Kursen Pedagogisk relationskompetens har kommit till för att stötta universitetets lärare att utveckla en trygghet i sina relationer till sina studenter och till sig själv, och det gör vi i kursen genom att bearbeta konkreta situationer från den egna praktiken med hjälp av forskning och teori tillsammans med kollegor, säger kursledare Lotta Jons.

— Vi ser ett stort intresse från SU:s lärare att vilja kontinuerligt kompetensutveckla både sig själva i sin lärarroll men också att effektivisera sin undervisning. Vi hoppas att dessa nya kurser ska möta upp behoven, säger Klara Bolander Laksov.

Läs mer om de fyra nya fördjupningskurserna