Med den pedagogiska metoden Samverkans-Inlärning så kallad SI-PASS (eng. Supplemental Instruction — Peer Assisted Study Sessions) ökar studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp.

Under 2022 startade sju institutioner SI-verksamhet inom ramen för UHR-finansierade SILA-projektet utöver de fyra institutioner vid Stockholms universitet som använt samverkansinlärning sedan tidigare. SILA-projektet syftar till att skapa möjligheter för studenter att få det studiesociala stöd som man vet genom högskolepedagogisk forskning gynnar deras upplevelse av sina högskolestudier. Dessutom ger metoden lärare bättre inblick i hur studenterna lär sig och hur de uppfattar de olika delarna av kursen så att det blir möjligt att delvis anpassa undervisningen till studentgruppens behov under kursens gång.

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) utlyser nu möjligheten för fler institutioner att söka medel och därmed ingå i projektet. Medel kan sökas för finansiering av studenter som fungerar som SI-ledare, och för deltagande i metodhandledarutbildning som ges av Europeiskt centrum för SI-PASS, samt för lokalkostnader för SI-möten. Läs mer om kommande SI-PASS utbildningar

CeUL:s SI-koordinator Sama Agahi ordnar en SI-ledarutbildning vid Stockholms universitet i början av varje termin. Här finns möjlighet att samordna utbildningen. Vid intresse, kontakta honom snarast. Sama Aghai, E-post: sama.agahi@philosophy.su.se

Om ansökan

Ansökningstid: 9 januari – 15 februari 2023

Maxbelopp att söka är: 50 000 kr per institution.

Ansökan mejlas senast 15 februari, underskrivet av prefekt, till Centrum för Universitetslärarutbildning, E-post: ceul@su.se , samt till Ulf Olsson, E-post: ulf.olsson@su.se  

Ansökan bör innehålla:

 1. Motivering till ansökan
 2. Ansvarig lärare och metodhandledare
 3. Antal studenter som planeras att finansieras av medlen, samt budget för detta
 4. Kurs där SI-verksamheten ska drivas
 5. Antal berörda studenter på kursen som har möjlighet att delta i SI-verksamheten
 6. Om SI-verksamheten sker online eller på campus
 7. Vilken kursperiod kursen kommer att gå
 8. Underskrift av ansvarig studierektor samt prefekt

Erhållna medel innebär integrering i SILA-projektet och institutionen åtar sig att:

 • Tillgängliggöra tid för ansvarig lärares medverkan i SI-lärarnätverket
 • Informera studenter om att institutionen medverkar i SILA-projektet
 • Se till att studenter som deltar i SI-passen fyller i en kort enkät efter varje pass.
 • Se till att SI-ledare fyller i en kort enkät efter varje pass

CeUL beslutar om utdelning av medel utifrån följande kriterier:

 • Medverkan i SILA-projektet
 • Spridning på olika institutioner och fakulteter
 • Antal studenter SI-verksamheten kommer till del
 • Spridning online- och campus -kurser
 • Behov utifrån motiveringen

För mer information om SI