Jeanna Wennerberg. Foto: Niklas Björling
Jeanna Wennerberg. Foto: Niklas Björling

De senaste åren har många universitetslärare uppmärksammat att allt fler studenter har problem att tillgodogöra sig sina studier på grund av språkliga svårigheter. För en del studenter är de höga kraven på läs- och skrivförmåga en utmaning, för andra att anpassa sig till den akademiska stilen. En del studenter är sämre rustade språkligt.

– Språket är oavsett ämnesområde varje students och akademikers kanske viktigaste redskap, och skrivandet är ofta en stor del av examinationen.

Det säger Jeanna Wennerberg, som är studierektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Hon ville göra något åt situationen och utveckla språkstödet för institutionens studenter. Sedan tidigare hade institutionen introduktioner till att skriva akademiskt vid terminsstart, men nu ville de öka omfattningen och även inkludera läsning av akademiska texter.

– Vi låg i startgroparna när jag fick möjlighet att ansöka om att bli pedagogisk ambassadör. Det var en bra möjlighet att göra något som andra kan dra nytta av och få inspiration från, säger Jeanna Wennerberg.

Positiva till extra stöd

Hon har nu, tack vare stödet från Centrum för universitetslärarutbildning och inom ramen för sitt ambassadörskap, utvecklat en modell som blandar enstaka föreläsningar med praktiska övningar och språkutvecklande arbetsseminarier:

– Studenterna var mycket positivt inställda till det extra stödet, men ville helst inte göra något extra utanför undervisningen, så vi bakar in det i de ordinarie kurserna första terminen.

Under hösten 2015 har hon dessutom djupintervjuat kolleger, intervjuat fokusgrupper och enskilda studenter samt erbjudit studenter individuellt stöd. Allt för att förstå vad som saknas och kunna arbeta fram undervisningsmodellen.

– De praktiska övningarna går att anpassa till den egna undervisningen. Som universitetslärare behöver du inte vara grammatiskt skolad för att stötta studenternas språkliga utveckling. Alla som har skrivit egna akademiska texter kan läsa studenternas och kommentera, säger Jeanna.

Inkludera språkutveckling i undervisningen

– Alla studenter är olika och kan behöva olika stöd. Men det gäller att inte enbart se brister, ofta krävs bara relativt enkla insatser. Språkverkstaden vid universitetet gör en stor insats som stöttar alla studenter som behöver extra stöd med språket och skrivandet, såväl individuellt som i föreläsningsform, men vi universitetslärare kan komplettera detta stöd genom att göra vad vi kan. Jag riktar in mig på studenter på vår institution som egentligen kan, men som inte riktigt vet hur de ska göra för att utvecklas. Med lite hjälp går det ofta snabbt för dem att lära sig.

Mer om projektet pedagogiska ambassadörer www.su.se/ceul/pedambassador

Text: Karin Tjulin