Det händer att studenter är väldigt otrevliga och rent av elaka i sina kommentarer kring en utbildning eller en lärare i sina kursvärderingar. De verkar inte alltd tänka på att det finns en människa där bakom som tar emot dessa kommentarer. Men eftersom studenterna ombeds att lägga sin tid och sitt engagemang för att ge sina kommentarer behöver vi också lyssna på vad det är de säger. Studenternas kommentarer är en viktig del i kursutvecklingsprocessen och kan ge inspiration till utveckling, och en och annan tankeställare, men de elaka kommentarerna i sig för sällan något gott med sig. 

I den här resursen ger Klara Bolander Laksov sin syn på kursvärderingar och resonerar kring olika vägar att gå för att hantera och motverka otrevliga och destruktiva kommentarer i sina kursväderingar.

Ett mänskligt filter

Ett sätt är att någon person, tex studierektorn, fungerar som ett filter som läser kommentarerna och sedan har ett möte med lärarna om vad som kommit upp i kursvärderingen. Både sådant som är positivt och negativt. Man kan naturligtvis också tänka sig att kommentarerna går ut till lärarna, men att de alltid diskuteras tillsammans med studierektor i konfidentialitet. Problemet med detta tillvägagångssätt är dock att man konserverar synen på undervisning som enskilda individers angelägenhet, istället för att bredda ansvaret och därmed både med och motgång i undervisningen till något som delas i lärarlaget.

Kursutveckling som en gemensam angelägenhet

Ett annat sätt är att se på undervisning som en delad och gemensam angelägenhet istället för en enskild lärares ensak. När en individ får negativ återkoppling är det således hela gruppens ansvar att skapa förutsättningar och utveckla undervisningen så att detta inte händer igen. Naturligtvis är det lite tufft för den som får kommentarerna, men om alla hjälps åt så finns ju möjligheten att kommentarerna nästa gång är annorlunda.

Efterfråga konstruktiva förslag

Man får också tänka på att kommentarerna kan komma i olika format. Om man bara har en frisvarsruta där studenter får ge kommentarer så kan vad som helst komma. Men om man efterfrågar konstruktiva förslag, så bidrar det på ett bättre sätt till att utveckla undervisningen. 

Ett knep är att låta studenterna prata med varandra om kursvärderingsfrågorna, t ex i grupper om 3-4, innan de fyller i kursvärderingen, och sedan ha en kort muntlig genomgång om det är något särskilt de vill lyfta.

Ett annat knep är att en eller flera gånger under kursen lägga in formativa kursvärderingar. Det behöver inte vara något långt formulär. Det kan vara två frågor t ex i Zooms poll funktion, eller som en kort enkät i Athena. Man kan t.ex. ställa följande frågor:
1.    Detta önskar jag att lärarna fortsätter med i kursen:
2.    Detta önskar jag att lärarna börjar med i kursen:

Man kan också lägga in frågor som tydliggör det egna ansvaret:
1.    Detta ska jag fortsätta med vad gäller mitt deltagande på kursen:
2.    Detta ska jag börja med vad gäller mitt deltagande på kursen:

Kontinuerlig muntlig återkoppling

En annan väg är att utse några studenter i början av kursen som har till uppgift att fånga in de andra studenternas synpunkter och vidareförmedla dem muntligen i möten med lärarna en eller några gånger under kursen. Detta blir särskilt lätt om man t.ex arbetar med Samverkansinlärning, där SI-ledarna (äldre kursare som håller i studiegrupper) kan bli en viktig kanal för lärarna att få återkoppling vad gäller både kursens upplägg och innehåll.