Vanliga utmaningar

Utmaningar som uttrycktes var:

1. Steget från Emergency Remote undervisning till mer genomtänkt onlineundervisning.

a. Hur använder vi synkrona respektive asynkrona inslag i kursen?
b. Hur arbetar vi studentaktiverande?
c. Hur får vi bra kontakt med studenterna när vi arbetaronline?
d. Vad kännetecknar bra onlineundervisning?
e. Hur kan vi bättre använda verktygen vi har?
f. Hur stödjer vi studenter med funktionsvariationer?

2. Hybridundervisning.

a. Vilken teknik behövs och hur gör vi?
b. Hur planerar vi en kurs med när-och fjärrstudenter?
c. Hur kan vi göra med hybridexamination så det blir rättssäkert och rättvist?

3. Digital-och onlineexamination.

a. Hur kan vi genomföra säker examination motsvarande en salstenta när studenterna är online hemma? Hur kan vi identifiera och övervaka studenterna så de inte får hjälp att svara eller fuskar på annat sätt?
b. Hur kan vi tänka kring alternativa examinationsformer?
c. Hur kan vi skapa bra frågor för hemtenta?
d. Vad kan vi göra i Athenas testfunktion (frågebank? Lucktexter? Video i fråga och svar? Hotspot? Självrättande? Rättningsstöd med nyckelord?)
e. Hur kan muntlig examination fungera?
f. Vilka verktyg finns (Exia, Inspera, Athena ...?) och hur väljer vi alternativ?
g. Hur får vi till anonymisering?
h. Kraschade tentor i Athena och Exia–vilken support finns?
i. Efter Corona, hur får vi tillgång till datasalar för examination?

4. Laborationer och fältundervisning online.

a. Hur kan vi tillgodose våra studenters behov för att nå kursmålen?
b. Läraren genomför moment och filmar–hur gör vi bäst?
c. Interaktiva simuleringar (även producerade av andra). Vad finns och hur får det användas?
d. Hemmauppgifter, t.ex. i närmiljö med studentfilmer mm.

5. Flipped classrum och videoproduktion.

a. Hur ska vi tänka kring video i undervisning?
b. Redigering och videoproduktion
c. Studentaktivitet vi video som utgångspunkt
d. Studenternas egna videos
e. Textning av video
f. Mer ambitiösvideoinspelning
g. Video i examination och test

6. Öppna och fria resurser

a. Hur hittar vi bra öppna resurser?
b. Hur får vi använda andras arbete?
c. Hur kan vi använda andras material ide egna kurserna?
d. Hur kan vi själv dela sitt arbete?

7. Lärdom från Corona ger mersmak

a. Hur kan vi skapa fler bra onlinekurser?
b. Hur kan vi aktivera studenterna?
c. Bruket av korta filmer i undervisning.
d. Vi kan lära av varandras lösningar.
e. Hur kan vi utnyttja uppbrottet som övergången till onlineundervisning har varit för att en gång för alla bryta gammalmodiga icke-effektiva undervisningsmetoder?

Efterfrågade insatser från IKT-pedagogiska teamet

Förslag eller önskemål på insatser från IKT-pedagogiska teamet gavs i flera fall.

Öppna workshoppar: Flera uttryckteuppskattning för CeULs workshoppar, och önskade sig öppna CeUL workshoppar om specifika ämnen, t.ex. Athenas studentaktiverande resurser.

Korta demonstrationsworkshoppar: Andra ville ha kortare workshoppar där man lär sig något specifikt, t.ex. om Videotjänsten och att lägga in frågor i videon. Dessa kallar vi Virtuell verkstad.

Instruktionsvideor: Korta inspelade instruktioner om specifika funktioner. Kan även kombineras med demonstrationsworkshoppar där man tittar först på video sedan provar med handledning och diskutera det pedagogiska användandetav tekniken(viktigt här att inte återuppfinna hjulet eller ge ren teknisk information).

Skräddarsydda workshoppar: Några kom efter mötet med önskemål om workshoppar inriktade på institutionens speciella utmaningar.Direktkontakt togs i några fall för en diskussion kring en specifik fråga.Dessa frågor om konsultation fortsätter komma in och vi har gästat många institutionsmöten och liknande.

Individuella konsultationer: möjlighet att boka in en IKT-pedagog för konsultation som enskild lärare eller lärargrupp, t.ex. inför att skapa en Athena-site. Det har inte varit många sådana förfrågningar ännu.•Drop-in sessions där man kan dyka upp med t.ex. en fråga eller en Athena-upplägg och få hjälp direkt.

Frågelåda: några efterfrågade ett sätt att ställa IKT-pedagogiska frågor anonymt (så man inte behöver skämmas för vad man inte vet). Vi har skapat frågelåda nu.

Athena: Vi har skapat den första av tre konceptkurser i Athena i olika typer av ämne. Övriga är på gång. Kommer att lanseras på vårt webbutrymme snart

Examination: deltagande i expertråd kring digital och online-examination. Det finns flera delvis överlappande grupper som vi är representerade i.

Konsultationstid:upp till 10 timmar per institution och år–en del institutioner använder mer tid än andra.