Bild Fredrik Uggla jan 2014
Fredrik Uggla

Tillsammans med Elin Bjarnegård vid Uppsala Universitet har Fredrik Uggla på uppdrag av regeringens Expertgrupp för biståndsanalys (EBA) genomfört en utvärdering av biståndsmyndigheten Sidas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvärderingen har genomförts i omgångar under två års tid och bygger på material inhämtat genom fokusgrupper, enskilda intervjuer, omfattande dokumentstudier, statistisk analys, samt från fältstudier i Myanmar (Burma) och Zambia.

Utvärderingen finner att Sidas starka engagemang för jämställdhet och kvinnors rättigheter inte konsekvent ger genomslag i myndighetens arbete. En systematisk genomgång visar att frågor om kön och jämställdhet nästan alltid beaktas, och att stödet till jämställdhetsprojekt har ökat. Emellertid saknas ofta den analys som anses vara en förutsättning för effektiv jämställdhetsintegration. Genomförandet av Sidas mål i detta avseende framstår därigenom som ojämnt och ofta personberoende. För att komma till rätta med dessa problem rekommenderar utvärderingen tydligare riktlinjer, interna utbildningssatsningar, och ett mer sammanhållet förhållningssätt till frågor som rör jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Utvärderingens slutrapport presenterades den 7 mars vid ett välbesökt seminarium på Sida. Rapporten kan laddas ner via följande länk, där även en inspelning från seminariet kan ses.

https://eba.se/rapporter/putting-priority-into-practice-sidas-implementation-of-its-plan-for-gender-integration/9672/

En intervju med Elin Bjarnegård kan läsas här »