Idéhistoria

Efter varje tentamen i idéhistoria erbjuds en omtentamen. Den äger i regel rum cirka 1 – 1 ½  månad efter ordinarie tenta, eller i augusti om den ordinarie tentamen ägt rum i slutet av vårterminen. Lärare på respektive kurs informerar om de mer exakta formerna och tidpunkterna för omtentamen. Ingen särskild anmälan krävs för ordinarie hemtentamen eller omtentamen i form av hemtentamen för den student som är registrerad på kursen. För närvarande ges inga salsskrivningar i idéhistoria. 
Vill du skriva tentamen eller omtentamen för en kurs du gått en tidigare termin men inte avslutat, kontakta expedition.ike@su.se för att bli omregistrerad. 
Äldre kurser som nu är nedlagda kan normalt inte omtenteras. Tag kontakt med idéhistorias studievägledare, studievagledare@idehist.su.se, för närmare information och eventuell rådgivning.

Konstvetenskap

Ingen salstentamen förekommer i konstvetenskap. All examination, (även omtentamen), sker via hemtentamen.

För varje delkurs och/eller kurs erbjuds minst ett tentamenstillfälle per termin. (Upplägget är detsamma som vid det ordinarie tentamenstillfället med skillnaden att omtentamen utgörs av nya frågor).

Omtentamen för delkurserna 1-3 äger rum i slutet av innevarande termin. För delkurs 4 sker omtentamen i början av nästföljande termin.

Datum för omtentamen meddelas i anslutning till kursstart och finns därefter tillgängliga via såväl schema som kursplattform. För mer utförlig information, vänligen kontakta institutionens studentexpedition (länk) eller rådfråga den aktuella kursens administratör.

Du som sedan tidigare terminer har oavslutade kurser i konstvetenskap kan kontakta ämnets studievägledare här för information om hur ett slutförande går tillväga. Äldre kurser som nu är nedlagda kan normalt inte omtenteras. Tag kontakt med konstvetenskapens studievägledare (kontakt till Richard)  för närmare information och eventuell rådgivning.

Litteraturvetenskap

Efter varje tentamen i litteraturvetenskap erbjuds en omtentamen. Den äger rum minst fem veckor efter ordinarie tentamenstillfälle, eller i augusti om den ordinarie tentamen ägt rum i slutet av vårterminen. Datum för omtentamen finns inlagt i schemat före terminsstart. Vid salstentamen ska studenterna alltid anmäla sig till tenta/omtenta via Ladok för studenter. Ingen särskild anmälan krävs vid hemtentamen för den student som är registrerad på kursen För kurser i litteraturvetenskap med hemtentamen erbjuder vi dessutom alla studenter en möjlighet att göra omtenta på äldre, oavklarade delkurser: i januari och i augusti. 

Nästa uppsamlingstillfälle äger rum den 4 januari 2021 (en veckas inlämningstid). Sista anmälningsdatum är 14 december 2020.
Anmälan gör du genom att mejla studievagledare@littvet.su.se och uppge:
•    namn
•    personnummer
•    delkurs
•    termin då du läste
•    lärare 
 

Musikvetenskap

För varje kurs/delkurs som ges under en termin erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle. För de kurser som inte ges under en viss termin eller ett visst läsår erbjuds en enstaka möjlighet till omtentamen per termin.

Vid ordinarie och omtentamen i form av hemtentamen för kurs som givits innevarande termin behöver ingen anmälan göras i förväg.

Vid tentamen och omtentamen i form av schemalagd salstentamen för kurs som givits innevarande termin gäller att anmälan skall vara inne senast tio vardagar innan tentamenstillfället (se schema i timeedit). Detta sker via Ladok för studenter.

Fr.o.m. HT 2020 hanteras salstentamina i musikvetenskap via central tentamensadministration – tentamensservice. Uppdaterad information om vad detta innebär ges vid terminsstart.

För kurser/delkurser som inte givits under terminen skall särskild anmälan skickas till studentexpeditionen: expedition.ike@su.se. Det gäller både salstentamen och hemtentamen. I anmälan ska du ange kurs, delkurs, termin kursen lästes f.f.g. och gärna uppgift om lärare. Kontakta gärna musikvetenskapens studievägledare, studievagledare@music.su.se, för information och frågor rörande sådan tentamensanmälan.

Deadline för anmälan är 10 juni (vårterminen) respektive 10 december (höstterminen). När tentamen sedan lämnas ut varierar beroende på kurs, men sista datum för inlämning är 15 augusti respektive 15 januari. Datum för eventuell salstentamen meddelas särskilt efter anmälan. 

Äldre kurser som nu är nedlagda kan normalt inte omtenteras. Tag kontakt med musikvetenskapens studievägledare,  studievagledare@music.su.se, för närmare information och eventuell rådgivning.

Anmälan till omtentamen i form av salstentamen ska vara inne senast fem vardagar innan tentamen äger rum, detta sker via www.mitt.su.se. Ett generellt uppsamlingstillfälle för omtentamina i form av hemtentamen HT 2019 har deadline för inlämning 4 december. Vid detta tillfälle kan man dels tentera kurser som givits under första terminshalvan HT 2019, dels kurser som inte ges alls under läsåret 2019/20. De senare omtenteras efter särskild ansökan till studentexpeditionen expedition.ike@su.se. En sådan anmälan ska vara inne senast 15 arbetsdagar innan deadline, d.v.s. den 20 november. Besked om när uppgiften blir tillgänglig kommer att meddelas senast 10 arbetsdagar innan deadline, i Athena eller per epost. I anmälan ska du ange kurs, delkurs, termin kursen lästes ffg och gärna uppgift om lärare. Observera att institutionen inte kan garantera rätten att tentera för kurser eller delkurser som inte längre ges. Om du är osäker, kontakta studievagledare@music.su.se för mer information för den kurs du önskar tentera

Teater- och dansvetenskap

Efter varje tentamen i teatervetenskap erbjuds en omtentamen. Den äger rum minst fem veckor efter ordinarie tentamenstillfälle, eller i augusti om den ordinarie tentamen ägt rum i slutet av vårterminen. Ett par gånger per år erbjuder vi alla studenter i teatervetenskap en möjlighet att göra examination på gamla, icke avklarade delkurser; ett så kallat uppsamlingstillfälle. Nästa uppsamlingstillfälle är  onsdag 13 januari 2021. Kontakta studierektor vid frågor. Anmälan till omtentamen eller uppsamlingstillfället görs till respektive lärare. Då ges instruktioner om uppgift och om hur inlämning ska göras. OBS det är endast vid dessa angivna omtentamens- eller uppsamlingstillfällen som vi kan ta emot examinationer.