Personskadeförsäkringen för studenter är en olycksfallsförsäkring för dig som är inskriven vid ett svenskt universitet eller högskola och studerar i Sverige. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring. Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Läs mer på Kammarkollegiets hemsida: http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-och-riskhantering/studentforsakringar