Institutionens miljöarbete ska ske i enlighet med Stockholms universitets övergripande miljömål.

Detta ska uppnås genom:

1. att alla personer som är anställda eller på annat sätt knutna till institutionen ska ha kännedom om, och känna ansvar för, vår miljöpolicy och vårt handlingsprogram;

2. att all personal ska vara utbildad och motiverad att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt;

3. att ta hänsyn till miljöaspekterna inför resor, inköp och investeringsbeslut;

4. att hantera allt avfall från institutionen på ett miljömässigt korrekt sätt;

5. att minska vår produktion av avfall så mycket som möjligt;

6. att vi kontinuerligt ska följa upp, utöka och ständigt förbättra vårt miljöarbete;

Du kan läsa mer om Stockholms universitets miljöarbete på: www.su.se/miljo

Återvinningssymbol i form av tre gröna pilar. Foto: MRR-photography
Foto: MRR-photograph / Mostphotos

Den lokala miljöhandlingsplanen

Institutionen har en lokal miljöhandlingsplan som miljörepresentanten och miljögruppen, tillsammans med medarbetare och studenter, ska jobba efter.

Kortfattat innehåller planen följande aktiviteter:

  • Vid längre frånvaro från kontoret ska lampor vara släkta.
  • Sopsortering ska vara tillgängligt för både medarbetare och studenter, och ska vara utformad på ett tydligt och lättillgängligt sätt.
  • I den mån det är möjligt ska utskrift undvikas. Om utskrift måste göras bör dessa vara dubbelsidiga (undantaget papper som ska arkiveras).
  • Information om institutionens miljöarbete ska spridas till medarbetare och studenter både skriftligt och muntligt. De som är intresserade av att arbeta med miljöfrågor ska få möjlighet att göra detta.

För mer utförlig beskrivning av de olika aktiviteterna se den lokala miljöhandlingsplanen.

Är du intresserad av att arbeta för en bättre miljö?

Miljöarbetet vid institutionen är en ständigt pågående process där alla medarbetare och studenter är välkomna att delta. Tillsammans med miljörepresentanten finns en miljögrupp, i vilken det på olika sätt går att delta.

Om du är intresserad av detta kan du kontakta miljörepresentanten på institutionen.

Stockholms universitets miljöwebb
miljo@su.se.

Miljösamordnare vid Området för humanvetenskaper

Nathaniel Morris
E-post: nathaniel.morris@su.se

Institutionens miljörepresentant

Emma Lennström
Tel: 08-16 35 34
E-post: emma.lennstrom@littvet.su.se