Vid misstanke om plagiat bör prefekt omedelbart informeras. Prefekt tillser att ärendet behandlas i enlighet med universitetets riktlinjer. 

Berörd(a) handledare ska informeras och vara beredd(a) att tillhandahålla eventuellt underlag och på andra sätt vara behjälplig(a) i hanteringen av ärendet. 

Berörd(a) doktorand(er) bör meddelas att de har rätt att ha med doktorandombud vid möten på institutionen rörande ärendet i fråga.

Handlingar i ärendet ska diarieföras.

I det fall ärendet inte behandlas i universitetets disciplinnämnd avgör prefekten hur och till vilka information om ärendet ska lämnas. I det fall ärendet behandlas i disciplinnämnden meddelar prefekten beslutet till berörda parter.