Dessa roller har ansvar för arbetet med förberedelserna för disputation

Inblandade i de praktiska förberedelserna för disputation är doktorand, prefekt, handledare, ordförande vid disputationen (en professor vid institutionen), studierektor på forskarnivå i respektive ämne (ämnes-SR), forskningssekreterare för UFO-samordning (FoU-sekr), forskningsadministratör för UFO-samordning (FoU-admin) samt doktorandkollegiet. Alla har ansvar för olika delar i arbetet. Det följande är en lista som klargör vad som behöver göras, när det ska göras och vem som har ansvaret för varje moment. Listan riktar sig till alla vid institutionen.
En del moment har flera personer inblandade. Då är det särskilt viktigt att kommunicera sinsemellan så att det blir tydligt för alla inblandade vem som gör vad.

Vid behov är det bra att påbörja det praktiska arbetet med ett möte (oftast FoU-sekr, FoU- admin, handledare och doktorand), där vi går igenom checklistan och rätar ut ev. frågetecken. Under fortsatt planering via epost, glöm inte att lägga in alla inblandade på kopia.

Doktorandernas disponibla disputationsmedel uppgår f.n. till 30 000 kronor. Bidraget är avsett att användas för tryckkostnader och ev. andra kostnader knutna till avhandlingens framställande. Ofta behöver man därutöver söka tryckbidrag från olika fonder.

Ansvarsfördeling och förberedelser

I denna pdf finns en detaljerad plan för ansvarsfördelning och förberedelser inför en disputation, från 6 månader före dispuationsdatum till och med efter disputationsdatum. Checklistan finns också på vår Confluence-sida.

Checklista för dispuationer vid IKE (159 Kb)

Minsta upplaga av doktorsavhandling

Minsta upplaga av doktorsavhandling vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, är för närvarande 31 exemplar. Till denna upplaga tillkommer sju pliktexemplar som tryckeriet enligt Lagen om pliktexemplar är skyldiga att leverera (se länk nedan). Lägg därefter till ett rimligt antal egna exemplar för spridning. Om avhandlingen trycks på av SU upphandlat tryckeri, distribueras exemplaren inom Stockholms universitet av tryckeriet. Om avhandlingen trycks på externt förlag ansvarar doktoranden för att pliktupplagan skickas enligt följande:

• 25 exemplar i lådor märkta med institutionens namn.
• Tre exemplar i låda märkta med Universitetsbiblioteket.
• Ett exemplar till rektor, ett exemplar till fakulteten och ett exemplar till dekanus.

I de fall en doktorsavhandling publiceras elektroniskt i fulltext i universitetets publiceringsdatabas ska upplagan framställas i minst sju fysiska exemplar och levereras enligt följande: tre exemplar till universitetsbiblioteket, ett exemplar till rektor, ett exemplar till fakulteten och ett exemplar till dekanus.

Vid digital eller halvt digital disputation via Zoom

Under nuvarande coronapandemi är läget snabbt föränderligt. Folkhälsomyndighetens råd och SU:s ställningstaganden (länk nedan) måste följas. Begränsningar i antal fysiskt närvarande personer föranleder digital eller halvt digital disputation, vilket även inkluderar digitalt eller halvt digitalt mingel. Nästan samtliga punkter i checklistan påverkas av pandemiläget.

Handledare, doktorand, FoU-sekr och FoU-admin rådgör så tidigt som möjligt kring hur rådande pandemirestriktioner kan förväntas påverka disputationen. Ha beredskap för att utarbeta situationsspecifika lösningar enligt gällande rekommendationer. Längre fram i processen är även ordförande och intendenter aktiva i planeringen kring disputationens format och tekniska lösningar. Ordföranden ansvarar för att hålla betygsnämnd och opponent informerade. Tänk särskilt på att:

• ha beredskap för att snabbt kunna ställa om en halvt digital disputation till en helt digital om någon skulle få symptom på covid-19.
• anordna ett genrep med teknisk support (intendenterna närvarande) inför digital eller halvt digital disputation. Här är de viktigaste aktörerna de som har talroller vid disputationen: doktoranden, opponenten, ordföranden och betygsnämnden.
• följa fakultetens anvisningar för hantering och signering av disputationsprotokollet i ”Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet” (länk nedan).

Viktig information för ställningstaganden kring Covid-19

SU:s ställningstaganden utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer (antal samlade personer i fysiska lokaler, riktlinjer kring resor, länkar till ansvariga myndigheter m.m.)

Fakultetens anvisningar vid digitala disputationer (”Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet”, beslut 2020-03-20.)

Rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Mer information


Blankett och anvisningar för disputationer vid Humanistiska fakulteten

Information om ansvarsfördelningen i disputationsprocessen, spikblad, tryck av avh. m.m.

Minsta upplaga av doktorsavhandling

Kungliga bibliotekets information om Lagen om pliktexemplar