1. Allmänna instruktioner

För varje forskarutbildningsämne inom institutionen finns en Allmän studieplan med utbildningens mål, allmänna och särskilda behörighetskrav, handledning med mera förtecknade. Planerna finns tillgängliga på institutionens webbplats: http://www.su.se/ike/forskning/utbildning-på-forskarnivå

2. Antagning

Fakulteten utlyser, i normalfallet, doktorandanställning för utbildning på forskarnivå två gånger om året, med sista ansökningsdag 15 oktober respektive 15 april, och då avses antagningen gälla från 1 februari respektive 1 september. Besked om antagning lämnas normalt inom åtta veckor från sista ansökningsdag.

3. Behörighet

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet.

4. Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

5. Särskild behörighet

Se respektive forskarutbildningsämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå.

Behörighetskraven skall uppfyllas även för den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

6. Undantag från behörighetsvillkor

Om det föreligger särskilda skäl får Humanistiska fakultetsnämnden för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande eller särskild behörighet.

7. Ansökan

Till ansökan skall bifogas:
• Ansökningsbrev med namn och kontaktinformation

• Curriculum vitae (levnadsbeskrivning) innehållande uppgifter om tidigare studier, anställningar och publikationer. Levnadsbeskrivningen bör innehålla en redogörelse om hur lång faktisk studietid som åtgått för examenarbetena på grund- respektive avancerad nivå.

• Examensbevis eller motsvarande som dokumenterar behörighet och akademiska meriter. Studiemeriter från andra högskolor och universitet skall styrkas med vidimerade kopior.

• Forskningsplan där sökanden kort skall redogöra för sitt tänkta avhandlingsämne (max 15 000 tecken, inklusive blanksteg). Redogörelsen skall innehålla preliminär titel, problemformulering/ar, syfte, material, metodisk och teoretisk förankring, forskningsläge, samt en tidsplan för det planerade arbetet.

• Examensarbeten (självständiga arbeten) från grundnivå och avancerad nivå, det vill säga uppsatser för kandidat-, magister- eller masterkurs, eller motsvarande. Eventuella publicerade arbeten i urval (max 3 stycken).

• Namn och kontaktinformation för två referenspersoner. Ansökan skall göras digitalt i den mall som hänvisas till i utlysningen.

8. Bedömning av sökande

I enlighet med fakultetens anvisningar görs urvalet på basis av följande kriterier:

I. TIDIGARE MERITER
1. Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.

2. Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:

• Kritisk förmåga
• Analytisk förmåga
• Kreativitet
• Självständighet
• Vetenskaplig noggrannhet

Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas, d.v.s. i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.

II. FORSKNINGSPLAN

I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta avhandlingsämne (se ovan under 7. Ansökan). Forskningsplanen bedöms med avseende på:

• Relevans
• Originalitet

• Genomförbarhet inom given tidsram (dvs. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).

III. SAMARBETSFÖRMÅGA

Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t.ex. referenser, intyg eller intervjuer.

9. Beredning av antagningsärenden

Ansökningar till utbildning på forskarnivå inom institutionens ämnen bereds av respektive ämnes handledarkollegium eller en av handledarkollegiet särskilt utsedd antagningsgrupp. I antagningsprocessen kan en intervju genomföras med de sökande som bedöms kunna bli aktuella för antagning. På grundval av inkomna handlingar samt eventuella intervjuer lämnas skriftligt förslag med motivering till styrelsen för Institutionen för kultur och estetik om antagning eller avslag på ansökan, samt rangordning av de sökande fördelat på tätgrupp och reserver.

Beslut om antagning av sökande till utbildning på forskarnivå i idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap fattas av styrelsen för Institutionen för kultur och estetik. Institutionsstyrelsen kan ej vidaredelegera beslut om antagning. Beslut om antagning kan ej överklagas.

Vidare upplysningar lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå.

Se även Humanistiska fakulteten föreskrifter och riktlinjer:

http://www.hum.su.se/polopoly_fs/1.239573.1440064013!/menu/standard/file/Bilag a%2036.pdf