Ur ett ekonomiskt perspektiv studeras mekanismerna bakom olika utvecklingstendenser och progressionsmönster. En särskild styrka finns inom medeltidsforskning och i studier av det tidigmoderna samhället som erhållit stora externa anslag. Inom forskningsprojekt i exempelvis arkeologi, pedagogik, etnologi, idéhistoria, kulturgeografi, ekonomisk historia, mediestudier och inom de estetiska vetenskaperna studeras såväl immateriella legat som artefakter delaktiga i meningsskapande processer i skilda samhällen. Genom kopplingar i metod- och teoriutveckling – som till exempel visuella studier i konstvetenskap – odlas möjligheter till fakultetsöverskridande verksamhet och tankeutbyte.

Masterprogram i kulturarvsstudier, 120 hp