Metadata Culture

Läs gärna mer på metadataculture.se

Hur deskriptiva metadata utformas och används i bildsamlingar har såväl kulturella som ideologiska bevekelsegrunder. Hur kulturarvsinstitutionernas bildmetadata produceras är därför inte bara avgörande inte bara för vår förståelse av historiska epoker utan även av samtidens skeenden och aktörer. Metadata är inte bara avgörande för om en bild ska vara möjlig att hitta utan även styr hur den tolkas, värderas och kan användas. Mängden och kvalitén på metadata i kulturarvsinstitutioners bildsamlingar är avgörande för att vårt visuella kulturarv ska bli synligt, användas och göras begripligt. I kölvattnet av vår tids snabbt växande informationsmängder är utformningen av gränssnitt för metadata helt avgörande för att vi ska kunna dra nytta av så kallad big data och datadriven forskning. Vi lever i en metadatakultur, där taggning av data har utvecklats till en avgörande förmåga. Crowdsourcing, sociala medier, länkade öppen data och andra deltagande praktiker och öppen vetenskap (open science) skapar nya utmaningar och möjligheter för minnesinstitutioner.

I denna forskargrupp studerar vi ”metadata-kulturer” i det visuella kulturarvet i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Metodologiskt utvecklar vi deltagande praktiker med inspiration från deltagande design praktiker med det vidare syftet att skapa mer inkluderande forskningskulturer. Forskargruppen bedriver två forskningsprojekt.

The Politics of Metadata (2019-2023)

I detta femåriga projekt Forskningsprojektet argumenteras att det finns en metadatans politik. Metadataproduktion har med andra ord både kulturella som ideologiska bevekelsegrunder. Genom tvärvetenskapliga angreppssätt kommer vi simultant att studera kulturella, sociala och tekniska dimensioner av metadata gränssnitt och de praktiker och regler som omgärdar dem. Därtill syftar projektet till att peka ut hur hållbara ekosystem för bildarkiv kan skapas, som samtidigt tillgodoser vår tids krav på anvaändbarhet, mångfald och deltagande.

Sharing the Visual Heritage. Metadata, reuse and interdisciplinary research (2019-2023)

Det övergripande syftet med detta femåriga projekt är att stärka tvärvetenskaplig forskningspraxis och utveckla produktionen av metadata i vårt visuella arv. Projektet kommer dels att undersöka och utveckla metoder för att erhålla kvalificerade och omfattande metadata för bilder i digitaliserade kulturarvsamlingar. Dels kommer deltagande metoder för öppen och länkad metadataproduktion utvecklas i en tvärvetenskaplig forskargrupp. Vidare söker projektet utgå från metoder som används i crowdsourcing och anpassa dessa till humanvetenskapliga forskningssammanhang.

Anna Dahlgren Karin Hansson Amanda Wasielewski
Anna Dahlgren, Karin Hansson, Amanda Wasielewski.

Deltagande forskare

Dessa tvärvetenskapliga projekt bedrivs av Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap och Karin Hansson, docent i data- och systemvetenskap. I projekten arbetar också Amanda Wasielewski, postdoktor.

Till projekten är dessutom företrädare för kulturarvssektorns minnesinstitutioner knutna. 

Forskningsprojekten bedrivs med stöd från Vetenskapsrådet.