Bland de faktorer som under lång tid framöver kunde diskvalificera vuxna svenska medborgare från rösträtt fanns straffpåföljd, omyndigförklaring, konkurs och fattigvårdsförsörjning. Därtill kom faktorer som än idag påverkar rösträtten, som medborgarskap och ålder. Det har även funnits praktiska begränsningar, som bland annat hindrat etniska minoriteter som romer, resande och samer från att rösta. Genom att undersöka hur gränserna för rösträtten har fortsatt att förändras och debatteras efter 1921 vill vi ge nya perspektiv på demokratiseringsprocessen såväl som på det moderna medborgarskapets sociala, ekonomiska, politiska och kulturella gränser, på den politiska inkluderingens och exkluderingens mekanismer och praktiker, samt på demokratin som styrelseform och historisk process.

Tvärvetenskapligt

Projektet är tvärvetenskapligt, med forskare från ämnena historia, idéhistoria, ekonomisk historia och statsvetenskap. Annika Bergs (idéhistoriker vid Institutionen för kultur och estetik) delstudier i projektet fokuserar på det så kallade straffpåföljdsstrecket, som avskaffades 1937, och förmynderskapsstrecket, som fanns kvar ända till 1989, då hela institutet omyndigförklaring avskaffades i Sverige. Annika Berg är också tillsammans med Martin Ericsson redaktör för den kommande antologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 [arbetstitel] som kommer ut på Makadam förlag våren 2021.

Publikation

Två artiklar i Arbetarhistoria nr 170-171 (2019:2-3), temanummer ”Rösträttsbegränsningar i den svenska demokratin”.

Arbetarhistorias hemsida

Projektöversikt

Projektperiod

2018-01-01 – 2021-12-31

Projektmedlemmar

  • Annika Berg, docent i idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
  • Martin Ericsson, docent i historia, Historiska institutionen, Lunds universitet
  • Jonathan Josefsson, fil. dr i barn- och ungdomsstudier, Tema Barn, Linköpings universitet
  • Mattias Lindgren, fil. dr. i ekonomisk historia, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
  • Julia Nordblad, docent i idé- och lärdomshistoria, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Bengt Sandin, historiker och professor i barndomsstudier, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
  • Fia Sundevall (projektledare), docent i ekonomisk historia, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet, samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Finansiär

Vetenskapsrådet.

Webbplats