1. Relationen mellan scenkonst och samhälle
  Våra forskare närmar sig olika former av scenkonst som händelser, vilket innebär att scenkonstnärliga verk bör förstås utifrån sina specifika sociala och kulturella sammanhang. Denna händelseinriktade förståelse innebär ett dynamiskt förhållningssätt till samspelet och kommunikationen mellan scenen och salongen som tar hänsyn till publikens olika upplevelser, men också de materiella, organisatoriska och kulturpolitiska aspekter som möjliggjort de uppsättningar våra forskare undersöker. Det rör sig om såväl samtida som historiska perspektiv. Vår forskning genomsyras också av en utopisk längtan att försvara scenkonstens betydelse för en fungerande demokrati. Därför integrerar vi forskning redan inom grundutbildningen och ett exempel på detta är första kursen i teatervetenskap, Samtida scenkonst, som tematiserar relationen mellan scenkonst och det omgivande samhället. 
 2. Det utvidgade teaterbegreppet
  Forskare i teatervetenskap använder sig av ett utvidgat teaterbegrepp och vår forskning handlar om amatörteater, artivism, balett och samtida dans, barn- och ungdomsteater, burlesken, cirkus, feministisk scenkonst, fria grupper, divakulten, dockteater, immersive theatre, japansk Noh-teater, kostymhistoria, musikal, opera, performancekonst, politiska demonstrationer, politisk teater, populärkultur, postdramatisk teater, queer scenkonst, scenkonstkritik, talteater och urfolkens scenkonst och performance samt teaterhändelser i det offentliga rummet. Denna breda förståelse av teaterbegreppet är inspirerad av utvecklingar inom den samtida scenkonsten och lyfts ofta fram som något unikt av våra internationella utbytesstudenter.
 3. Kroppen
  Olika former av scenkonst innebär kroppsliga praktiker. För teatervetare betyder det att våra studier fokuserar på kroppar i olika rum. Kroppar är har olika uttryck och skilda förutsättningar och präglas av funktions- och genusvariationer, klassbakgrund, rasifieringsprocesser, sexualiteter, teknologiska implantat och ålder, för att endast nämna några. Kroppar bemöts olika och inte sällan utsätts de för våld och diskriminering. För att göra rättvisa åt kroppars och kroppsliga praktikers komplexitet använder våra forskare kritiska och tvärvetenskapliga perspektiv som genus- och queerteori, postkolonial teoribildning och barn- och ungdomsperspektiv i sina projekt. Därtill kan läggas affektteori, kinestesi, och Sensory Studies. Teatervetare har varit drivande i utvecklingen av dessa perspektiv och bidragit till att förankra dem även i andra forskningsdiscipliner.
 4. En kosmopolitisk forskningsmiljö
  Teatervetenskap, dansvetenskap och performancestudier som forskningsämnen värnar om en kosmopolitisk forskningsmiljö. Vi har ett internationellt sammansatt kollegium som talar tolv olika språk som de aktivt använder i sin forskning. Vi har utvecklat ett Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier och är delaktiga i ett samarbete som ger en Nordic Master in Dance Studies. Teatervetenskap har under flera decennier haft en framträdande roll i International Federation for Theatre Research (IFTR). Många av våra forskare har varit och är engagerade i Association for Nordic Theatre Scholars (ANTS), Dance Studies Association (DSA), European Association for the Study of Theatre and Performance (EASTAP), Nordic Forum for Dance Research (NOFOD) och Performance Studies international (PSi). Våra forskare och doktorander är redaktörer för ledande teatervetenskapliga tidskrifter: Theatre Research International; Nordic Theatre Studies; Teatertidningen; double: Magazin für Puppen-, Figuren- und Objekttheater; alt.theatre: cultural diversity and the stage; Nordic Journal of Dance – Practice, Education and Research. 

Läs mer om våra forskare

Läs mer om våra externt finansierade forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Rebecca Brinch

 • Staging Migration: Rhetoric, Representation, and Reception in Swedish Children’s Theater / Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater (Swedish Research Council; projektledare: Anna Lund)
 • Pilotprojekt Migration, representation och mångfald i samtida scenkonst för unga, pilotstudie på temat barn, migration och integration (finansieras genom medel från Humanvetenskapliga området)
 • Aldrig våld – om barns rättigheter (samverkansprojekt, Barnrättscentrum, Stockholms universitet; projektledare: Rebecca Örtman)

Dirk Gindt

 • Circumpolar Performance Cultures: Transnational and Intercultural Perspectives on Contemporary Indigenous Performing Arts in Sweden, Canada and Greenland / Transarktiska performancekulturere: Transnationella och interkulturella perspektiv på urfolkens samtida scenkonst i Sverige, Kanada och Grönland

Rikard Hoogland

 • Albert Ranfts professionalisering och internationalisering av svensk teater under sekelskiftet 1900
 • Brechtian Theatre and the Post-Dramatic Turn 
 • Fria grupper och teaterfestivaler

Ellinor Lidén

 • Förutsättningar Förväntningar Föreställningar: Vidgade och begränsade generationsmöten i teaterhändelser i barnteater / Conditions Expectations Preconceptions: Expanding and narrowing generational encounters in theatrical events within children’s theatre

Josefine Löfblad 

 • Danskonstnären som historiker / The Dance Artist as Historian

Leo Marko

 • Tomrum och närvaro / Void and Presence

Tiina Rosenberg

 • Queer and Trans Feminisms in Contemporary Performance / Queer- och transfeminismer i samtida scenkonst

Daria Magdalena Skjoldager-Nielsen

 • Strategies for Audience Development in Swedish Public Theatres

Magnus Tessing Schneider

 • Enlightenment Anthropology and Italian Opera: The Revolutionary Theatre of Ranieri Calzabigi / Upplysningsantropologi och italiensk opera: Ranieri Calzabigis revolutionära teater
 • Histories: Assessing the Role of Aesthetics in the Historical Paradigm (The Velux Foundations, Syddansk Universitet)
 • Centre for Historical Performance Practice (CHiPP) (Aarhus Universitet)

Meike Wagner

 • Performing Citizenship. Social and Political Agency in Non-Professional Theatre Practice in Germany and Sweden
 • How to recreate the multi-sensory and interactive experience of European early-modern performance (Digitzation and 3D modelling)? Together with Universities of Nantes, Bourdeaux, Durham, Lausanne, Malta, Louisiana (USA), start up funded by the French National Research Agency
 • Cool Nature. Utopian Landscapes in Scandinavia 1750-1850. Project Development, Portal 1700
 • Toxic Cultures. Enunciability and Political Performativity of Hate Discourse in the Arts and Public Spaces. Together with Milena Grass (Santiago de Chile)
 • Strong Canons, Weak Histories. Curating the Legacies of European Performing Arts. Together with Susanne Foellmer (Coventry), Dorota Sosnowska (Warszaw), Martin Bernatek (Olmouc)