yftet med projektet är att undersöka Wagnerinfluenser i svensk opera under tiden 1880-1920 ur idé-, receptions- och kompositionshistoriska perspektiv. Studien är fokuserad på de i sammanhanget tre viktigaste tonsättarna: Andreas Hallén (1846-1925), Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) och Wilhelm Stenhammar (1871-1927). Wagnerinflytande är ett komplext fenomen som enligt Stephen Huebner manifesterar sig både på en bredare nivå vad gäller estetik och dramaturgi och på en mer lokal nivå med påverkan från enskilda Wagneroperor och t o m enskilda avsnitt från dessa. En huvuduppgift i projektet är därför att undersöka vilka wagnerska modeller de svenska tonsättarna utgick ifrån. Ett annat viktigt område för undersökningen gäller Wagnerinfluensernas relation till olika svenska och nordiska strömningar under den aktuella tiden och hur Wagnerinfluenserna filtrerades genom dessa. Wagners inflytande är en av de mest centrala företeelserna i det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets musikhistoria. Projektet är därmed också en del av ett större internationellt forskningsområde och en pilotstudie presenterades vid AMS (American Musicological Societys) årliga konferens i Atlanta 2001. Genom att utgå från de senaste 30 årens internationella Wagner- och operaforskning är det möjligt att formulera en teoretisk och metodisk ram som kan ligga till grund för en mer djupgående analys av Wagnerinfluenserna och deras relation till de specifikt svenska tendenserna i svensk opera under den aktuella tidsperioden.

Projektet som finansierats av Riksbankens jubileumsfond är under avslutande.